Strategie

Altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Jeroen Rutten
Strategie
16 oktober 2017

Houd rekening met de zes cultuurdimensies van Hofstede

Door de globalisering en digitalisering is het voor ondernemers gemakkelijker om niet alleen binnen Nederland zaken te doen, maar ook in het buitenland. Dat biedt veel kansen, want hierdoor kunt u als ondernemer een veel grotere doelgroep en markt bedienen. Maar zaken die voor u als vanzelfsprekend worden gezien tijdens het zakendoen, kunnen in andere landen heel anders zijn. Het is dan ook van belang dat u hiervan op de hoogte bent en zich tijdig inleest over cultuurverschillen wanneer u met buitenlandse ondernemingen een samenwerking aangaat. Geert Hofstede Het aantal internationale samenwerkingen is wellicht de afgelopen jaren gestegen en vergemakkelijkt door digitalisering, toch bestaan theorieën over cultuurverschillen in internationale samenwerkingen al een lange tijd. Geert Hofstede wordt als een van de grondleggers gezien als het aankomt op cultuurverschillen en het in achtnemen van deze verschillen. De zes cultuurdimensies zijn dan ook onmisbaar voor organisaties die internationaal zakendoen. Geert Hofstede onderscheid zes culturele dimensies die kunnen verschillen per cultuur. Het gaat daarbij om de volgende dimensies: Kleine machtsafstand vs. Grote machtsafstand Een zeer belangrijke dimensie in organisaties is de perceptie van een kleine of grote machtsafstand. Hofstede omschrijft dit als "de mate waarin de leden van organisaties en instellingen (zoals families) accepteren en verwachten dat macht ongelijk is verdeeld". Nederland is een land met een relatief kleine machtsafstand en dat is ook af te leiden aan het feit dat Nederlanders veelal "je" of "jij" zeggen tegen hun leidinggevende of directeur. Daarnaast zijn de meeste Nederlanders niet enorm onder de indruk van titels als "Dr." of "Prof.". Dit is erg van belang wanneer u als Nederlander zaken doet met bedrijven uit landen met een relatief hoge machtsafstand zoals Duitsland, Frankrijk of Rusland. Let er vooral op dat u voldoende respect toont zoals gebruikelijk is in deze landen en probeer amicaal gedrag te vermijden. Individualisme vs. Collectivisme De tweede culturele dimensie van Hofstede omvat het concept Individualisme vs. Collectivisme. Hiermee wordt gekeken naar het feit of mensen zichzelf zien als onafhankelijk en een eigen persoon of dat zij zich juist identificeren als onderdeel van een groep en dus hiervan afhankelijk zijn. Daarbij is het belangrijk dat individualisme niet als egoïsme wordt opgevat. Nederland is een relatief individualistisch land, maar landen in Zuid-Europa of Azië zijn veelal collectivistisch en hechten om die reden veel waarde aan harmonie en langdurige relaties. Waar u als Nederlander wellicht uitgaat van een éénmalige deal waar u niet aan blijft gebonden, kan een bedrijf met een collectivistische achtergrond dit anders zien. Probeer daarom duidelijkheid te creëren over de wijze en duur van samenwerking. Masculien vs. Feminien De culturele dimensie waarin wordt gekeken naar een masculiene of feminiene cultuur, kan ook van groot belang zijn in een internationale samenwerking. Hierbij gaat het voornamelijk om de rollen die mannen en vrouwen in de maatschappij worden verwacht te vervullen. In een masculiene cultuur worden mannen verwacht sterk te zijn en is er veel sprake van competitiviteit en concurrentie. Daarentegen wordt er in een feminiene maatschappij minder waarde gehecht aan competitiviteit en wordt dit ook niet aangemoedigd. Daarnaast zijn de verwachte rollen van man en vrouw minder duidelijk en is er veelal sprake van een verzorgingsstaat waarin de staat verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van burgers. Nederland is een relatief feminien land en Scandinavische landen zijn nog meer feminien. Landen als Amerika of China zijn sterk masculiene landen. Lage onzekerheidsvermijding vs. Hoge onzekerheidsvermijding De vierde dimensie die de mate van onzekerheidsvermijding bespreekt, heeft betrekking op de mate waarin een maatschappij een bepaalde mate van onzekerheid en ambiguïteit tolereert. Daarbij is er een onderscheid te maken tussen culturen met een hoge onzekerheidsvermijding en culturen met een lage onzekerheidsvermijding. Culturen met een lage onzekerheidsvermijding zullen bijvoorbeeld minder verzekeringen afsluiten dan landen met een hoge onzekerheidsvermijding. Nederland is een land met een hoge onzekerheidsvermijding en dat is ook vaak te zien aan het aantal verzekeringen die in ons land worden afgesloten. Wanneer u een internationale samenwerking aangaat is het belangrijk dat u hierover op één lijn zit, want het is mogelijk dat een internationaal bedrijf meer tolerantie heeft voor onzekerheid (en dus ook bepaalde risico"s) dan u als Nederlander. Een land met een lage onzekerheidsvermijding is China. Lange termijn vs. korte termijn De vijfde culturele dimensie van Hofstede beschrijft de wijze waarop samenlevingen een lange of korte termijn oriëntatie hebben. Hofstede definieert deze dimensie als "De mate waarin een maatschappij een toekomstgericht perspectief laat zien tegenover een conventioneel historisch korte-termijn beleid". Nederland is een land dat meer naar de lange termijn oriëntatie kijkt en dat is bijvoorbeeld af te leiden uit bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen. Aziatische landen daarentegen zijn meer korte-termijn gericht. Indulgence Een dimensie die later is toegevoegd, is de mate waarin samenlevingen en culturen waarde hechten aan een holistische levensstijl. Daarbij gaat het om de mate waarin mensen wensen en impulsen proberen te beheersen op basis van de manier waarop zij zijn opgevoed. Daarbij gaat het om de mate die zij toestaan aan vreugde of juist zelfrestrictie. Landen als Australië zijn sterk holistisch, terwijl een land als Rusland of China dit niet accepteren. Als Nederlanders zijn wij relatief holistisch, maar het is van belang dat een internationale partner dit wellicht niet is. Er zijn natuurlijk vele culturen waar u als ondernemer wellicht niet het fijne van weet. Wanneer u besluit om samen te werken met internationale bedrijven, is het daarom aan te raden om u te verdiepen in de mogelijke cultuurverschillen. De inzichten van Hofstede kunnen u daarbij helpen en geven u de mogelijkheid om de verschillende culturen te vergelijken.

Jeroen Rutten
Strategie
27 februari 2017

Wendbaar zijn als bedrijf door middel van Agile

Als bedrijf is het tegenwoordig erg lastig om uw hoofd boven water te houden. Er is veel concurrentie en uw omgeving veranderd continu. Door wendbaar te zijn als bedrijf kan u zich hiervoor beschermen. Agile is een methode om u aan te passen op de omgeving. In deze blog legt Places.nl uit hoe u dit toepast. Van Agile werken naar Agile ondernemen Agile scrum is een strategie die al jaren toegepast wordt in software-ontwikkelingsprojecten. Agile scrum stimuleert slimme samenwerking, waardoor betere softwareproducten ontwikkeld worden. Bij Agile scrum wordt gewerkt in korte sprints waarbij elke week gekeken wordt naar wat er de volgende week gedaan moet worden. Op deze manier wordt er elke week opnieuw besloten waarop gefocust wordt en dit draagt bij aan de veranderbaarheid van een project. De wekelijkse sprint wordt dagelijks geëvalueerd door middel van een stand-up meeting, waarin alle betrokkenen hun voortgang van die week kort bespreken. Deze meetings duren - afhankelijk van de omvang van de groep - niet langer dan 5 tot 10 minuten. Omdat deze methode zo succesvol is in de softwareontwikkeling wordt deze methode nu ook op andere bedrijfsvlakken toegepast. Zo is het ook mogelijk om dit toe te passen als ondernemer. Voordelen van strategische wendbaarheid Door met Agile te werken kunnen bedrijven zich oriënteren op externe ontwikkelingen. Wat er op de markt speelt wordt elke week bijgehouden en hier kan u zich in een team elke week op oriënteren. Het is de bedoeling dat u iedere week opnieuw bespreekt met uw projectgroep waar u zich de volgende week op gaat richten. Bouwstenen voor Agile ondernemen Als u met Agile wilt gaan beginnen zijn er vier bouwstenen waar u aan moet voldoen. Dit zijn de volgende bouwstenen: 1. Extern gericht Zorg ervoor dat u als bedrijf naar buiten gericht bent. Door continu in te spelen op wat uw omgeving doet en wat er plaatsvindt in de wereld kan u ervoor zorgen dat uw bedrijf interessant blijft. Verdiep u in de trends en bedreigingen voor uw bedrijf en bespreek dit ook met uw team. 2. Verbindend leiderschap Bij Agile is verbindend leiderschap zeer belangrijk. Keuzes worden overlegd en door meerdere managers samen gemaakt. Zorg dat dit goed gecommuniceerd en overlegd wordt. Het is de bedoeling dat iedereen achter het plan van de leiders staat zodat iedereen meewerkt aan de plannen. 3. Flexibele werkorganisatie Omdat er bij Agile elke week gekeken wordt waar de focus op ligt voor de volgende week is zijn er elke week andere doelstellingen. Voor deze doelstellingen worden andere taken gedaan. Er is minder sprake van een hiërarchie in uw organisatie als u werkt met de Agile methode. 4. Flexibele processen en ICT Zorg ervoor dat uw Agile methode ondersteund wordt door een ICT-tool, bijvoorbeeld Taiga. Hiermee kan iedereen zien waar er deze sprint aan gewerkt wordt en wat zijn of haar taken zijn. Bent u als bedrijf druk bezig met uw taken en kunt u de telefoon niet opnemen? Zorg dan dat iemand anders dit voor u doet! Bij Places Antwoordservice nemen getrainde call agents 24/7 voor u de telefoon op met een script, hierbij ontvangt u ook een terugbelnotitie met samenvatting van het gesprek per mail. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 024 – 3506953.

Jeroen Rutten
Strategie
13 januari 2017

Feedback is the way forward: zo kunt u continu constructieve feedback geven

Iedereen krijgt wel eens te maken met feedback. Er zijn vele verschillende manieren van feedback geven en ontvangen. Voorheen gebeurde dit vooral in de vorm van gesprekken, maar tegenwoordig ontvangen medewerkers het liefst continue feedback. Places.nl zocht voor u uit wat de voordelen van feedback zijn en hoe u het best feedback kan geven aan uw werknemers. De positieve effecten van feedback Zodra feedback op de juiste manier gegeven wordt kan dit voordelen hebben voor uw bedrijf. Zo kan feedback de tevredenheid van uw werknemers verhogen, is het prestatie bevorderend en stimuleert het uw medewerkers om meer initiatief te nemen. Het is dus van groot belang dat de feedbackprocessen binnen uw onderneming optimaal verlopen. Trends van feedback geven Vroeger werd feedback gegeven in enkel gesprekken tussen de medewerker en de leidinggevende. Tegenwoordig wordt feedback op veel andere manieren gegeven. Continue feedback krijgt tegenwoordig de voorkeur boven formele gesprekken. Tegenwoordig kunt u zelfs online feedback geven. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een app met een medewerkersbestand waarin korte feedback gegeven kan worden. Deze korte feedback kan uiteindelijk gebruikt worden in een gesprek. Medewerkers ervaren op deze manier meer diepgang en kunnen zichzelf beter ontwikkelen doordat zij vaker te horen krijgen hoe ze het beter kunnen doen. 5 tips voor feedback 1. Bepaal uw norm Bepaal voor u feedback gaat geven wat de norm is en welke verwachtingen u heeft bij de antwoorden. Voor uw norm hoeft u geen argumenten te geven, hier valt niet over te discussiëren. Geef de feedback naar aanleiding van de gestelde norm. 2. Wees ook positief Geef de feedback ontvanger niet alleen maar negatieve feedback, maar ook positieve feedback. Het is belangrijk dat de medewerker krijgt te horen wat hij of zij bijdraagt aan de organisatie, zowel negatief als positief. Bovendien motiveert een compliment op zijn tijd! 3. Bekijk het ontwikkelplan Kijk vooruit! Wat is het ontwikkelplan van de medewerker en hoe kan hieraan bijgedragen worden? Wees hierbij precies en concreet en bespreek dit met de medewerker. Zorg ervoor dat de feedback bijdraagt aan het uiteindelijke plan. 4. Houd rekening met de ander Houd rekening met de behoeften en belangen van de ander. Mocht de medewerker belemmeringen ervaren, neem deze dan weg als dat mogelijk is. Zorg dat er een goede balans is in wat u van de ander verwacht en wat diegene hiervoor terug krijgt. 5. Negatieve consequenties Bespreek niet alleen de oplossingen voor feedback met de medewerker, maar laat ook weten welke consequenties eraan hangen. Bespreek ook negatieve consequenties. Zorg ervoor dat deze in verhouding zijn met de norm die u gesteld heeft. Bereikbaar tijdens het voeren van gesprekken Natuurlijk wilt u tijdens het geven van feedback hier alle focus op leggen. Ondertussen alsnog per telefoon bereikbaar zijn? Dat kan door middel van de Places Antwoordservice. Hiermee mist u nooit een gesprek. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via 024-3506953.

Jeroen Rutten
Strategie
13 december 2016

Waarom vergrijzing een kans is voor u als ondernemer

Nederland wordt steeds grijzer. En dat is geen slecht nieuws. Het biedt juist talloze kansen; u moet ze enkel nog aangrijpen! Vergrijzing? De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking komt steeds hoger te liggen. De meeste Nederlanders zijn hiervan wel op de hoogte, al was het maar omdat de pensioenleeftijd verhoogd is. Waar de meeste Nederlanders echter niet bij stilstaan is dat hier natuurlijk ook kansen liggen. De ING heeft onderzoek gedaan naar de mate waarop ondernemers inspelen op deze kansen. Hieruit kwam naar voren dat 70% dat naar eigen zeggen nog niet doet. Een aanzienlijk deel van de gevraagde ondernemers ziet het zelfs als een bedreiging. Places.nl zet voor u uiteen waarom het tegendeel waar is. Waarom investeren? Tussen 2000 en 2030 zal het aantal 65-plussers in Nederland verdubbelen. Deze gemeenschap komt er steeds welvarender voor te staan. De helft heeft meer dan een ton in bezit, al zit een deel van dit geld wel 'vast in stenen'. Dat wil zeggen: dit geld is geïnvesteerd in vastgoed en dus niet altijd beschikbaar voor besteding. Desondanks stijgt het aandeel van 65-plussers in de totale bestedingen aanzienlijk. In 2030 zal dit percentage 35% zijn, en dit ondanks onzekerheid over de koopkracht onder 65-plussers. Hoe kunt u als ondernemer het beste hierop inspringen? De mogelijkheden Allereerst is het van belang om te realiseren dat de groep 65-plussers gevarieerd is. Zij hebben niet allemaal dezelfde interesses of behoeftes. Dat betekent dat de mogelijkheden van elkaar verschillen en dat het van u wordt gevraagd een focus aan te brengen. Op basis van het onderzoek zet Places.nl een aantal algemene lijnen voor u op een rij. 1. Veranderd bestedingspatroon Met leeftijd verandert ook het bestedingspatroon. Er wordt minder auto gereden en huizen zijn al grotendeels afbetaald. Levensmiddelen, voornamelijk van betere kwaliteit, worden één van de meest belangrijke aspecten van het bestedingspatroon. Voorbeelden zijn koffie, wijn, fruit en vis. Daarnaast gaat er relatief meer geld naar collectes, huishoudelijke diensten en kranten. 2. Meer online Ook 65-plussers gaan met de tijd mee. Steeds meer doen ook hun inkopen online. Uiteraard zullen zij ook steeds vaardiger worden met internet en online diensten. Ook hier liggen voor u kansen. Online adverteren kan u hier dus veel opleveren. Belt u voor advies naar 024 - 3555 299. Waar liggen de kansen? Er zijn drie zaken te onderscheiden die voor de groep 65-plussers van groot belang zijn. Allereerst draait het om het vergemakkelijken. De mate van gebruikersgemak moet worden verhoogd en complexe handleidingen, helpdesks of aanvraagformulieren moeten worden versimpeld. Daarnaast is het sociale aspect van groot belang. Uw bedrijf biedt een dienst of product, maar ook een zekere mate van verbinding. Persoonlijk contact is hierbij van belang, dus telefonische service in plaats van online contactformulieren of e-mails. Als laatste en misschien wel meest belangrijke factor geldt 'maak het leuker'. 65-Plussers hebben meer tijd. Het draait niet meer allemaal om efficiëntie en functionaliteit. Begin vandaag! Het hoeft niet moeilijk te zijn om in te spelen op de kansen die vergrijzing u biedt. U kunt zelfs vandaag nog beginnen. Er zijn dus veel manieren om in te spelen op deze mogelijkheden. De groep 65-plussers is gevarieerd. Het is daarom belangrijk dat u, als u op de kans inspeelt, ervoor kiest om focus aan te brengen. Meer over de verschillende groepen en een meer gedetailleerde aanpak kunt u vinden in het complete onderzoek.

Jeroen Rutten
Strategie
27 juni 2016

Pitchen: overtuig een investeerder in één minuut

Kunt u in een minuutje vertellen wat de belangrijkste kwaliteiten zijn van uw business? Er zijn maar weinig ondernemers die goed kunnen uitleggen waar ze voor staan en waarom ze doen wat ze doen. Als u de waarde van uw onderneming zelf niet kunt toelichten, waarom zou een ander dan wel overtuigd raken? Hoe u een vloeiend antwoord kunt geven aan een potentiële klant of investeerder, leest u in deze blog. Elevator pitch Een (elevator) pitch is een praatje van ongeveer een minuut en is gericht op de belangrijkste informatie over uw bedrijf. Vooral voor netwerken is een goede pitch essentieel. Het is een effectieve manier om te bewijzen dat u klanten weet te binden aan uw business. Een investeerder bepaalt in die korte tijd namelijk direct of hij vertrouwen in u heeft. Maar hoe maakt u van uw verhaal geen standaard product en zorgt u dat uw gesprekspartner niet afhaakt? De start van uw pitch Bepaal eerst wat te doelen zijn van uw bedrijf en pas dit aan op wat interessant is voor uw publiek. Begin uw pitch met de reden dat de consument voor uw onderneming moet kiezen en beschrijf dan pas het product of de dienst. Veel bedrijven noemen eerst het product, maar door dit om te draaien verhoogt u uw overtuigingskracht enorm. Een interessante Ted Talk hierover is 'Start With Why' van Simon Sinek. Natuurlijk moet de pitch wel eerlijk en oprecht blijven. Maak gebruik van beeld Hoe zorgt u ervoor dat uw boodschap niet vergeten wordt? Beelden worden beter onthouden dan woorden, dus laat indien mogelijk een demo zien. Focus daarnaast op de feiten en schets een realistisch beeld, dat schept vertrouwen. Ook werkt het goed om retorische vragen te stellen aan het publiek, zoals 'Laat mij u de vraag stellen...'. Tot slot wordt de eerste en laatste informatie het beste onthouden. Sluit daarom af met een korte samenvatting en vergeet niet uw visitekaartje af te geven. Een streepje voor Tot slot: let niet alleen op de inhoud, maar ook op een enthousiaste presentatie. Vermijd woorden als 'proberen', houd uw woordenschat zo concreet mogelijk en pas deze aan op de doelgroep. Oefening baart kunst en met een goede pitch heeft u een streepje voor op de concurrentie. Daarnaast is een pitch natuurlijk breed inzetbaar, van een sollicitatiegesprek tot interesse opwekken via social media of uw website. Heeft u uw pitch verwerkt in uw website en wilt u daar nu mee gaan adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden van adverteren op Openingstijden.com en Telefoonboek.nl. Daarmee bereikt u 6,6 miljoen potentiële klanten! Heeft u nog geen website? Hier vindt u informatie over hoe Places u kan helpen bij het maken van een goede en zakelijke website.

Jeroen Rutten
Strategie
17 juni 2016

Gepersonaliseerde dynamische afbeeldingen? Stem het af op uw klant!

Marketing automation, ofwel de marketingactiviteiten afstemmen op de klant, is een enorme trend. De nieuwsbrief heeft al een comeback gemaakt door deze persoonlijke benadering waarbij de inhoud van de nieuwsbrief wordt afgestemd op de lezer. E-mailmarketing wordt gepersonaliseerd met de naam van de ontvanger, maar ook met woonplaats, leeftijd en geslacht. Deze personalisatie kan naar een nóg hoger niveau getild worden. Benieuwd hoe? Lees dan snel verder! Personalisatie: een stapje verder De tekst van de e-mail is natuurlijk niet het enige dat u kunt personaliseren. Ook afbeeldingen kunnen een persoonlijke touch krijgen, door bijvoorbeeld de naam van de ontvanger te plaatsen in een afbeelding. Waarom gepersonaliseerde dynamische afbeeldingen werken kan verklaard worden vanuit de neuromarketing. It's all in the name Het belangrijkste woord in ons leven is de eigennaam. De eigennaam is gekoppeld aan wie we zijn en wordt constant herhaald. Daarom bevindt de eigennaam zich in een speciaal deel van ons geheugen. Het zien van de eigennaam in vergelijking met het zien van de naam van anderen activeert dan ook het brein. Hierdoor is de klant eerder geneigd om te klikken, wanneer de eigen naam wordt gebruikt. Gouden duo Waar woorden worden doorgestuurd naar het kortetermijngeheugen, worden afbeeldingen anders verwerkt en opgeslagen in het langetermijngeheugen. Hierdoor blijven afbeeldingen veel langer hangen in het brein dan woorden. In het kortetermijngeheugen kan maar een beperkte hoeveelheid informatie worden opgeslagen, woorden kunnen dus eerder worden vergeten. Een bijzonder effectief communicatiemiddel is SMiP (Short Message in Picture). Het brein verwerkt alle beelden tegelijkertijd, waardoor we beelden veel sneller zien en begrijpen. De eigennaam terugzien in een pakkende afbeelding zorgt ervoor dat de informatie direct naar dat deel van het brein gaat dat invloed heeft op het nemen van beslissingen, emoties en het langetermijngeheugen. Het verwerken van beelden met de eigennaam erin zorgt voor emoties van vertrouwen, warmte en natuurlijk geluk. Beelden en de eigennaam zijn dus een topteam! Optimaal vindbaar voor (potentiële) klanten Denkt u graag mee met uw klant? Meld uw bedrijf dan nu gratis aan op Places. Zo maakt u uw bedrijf optimaal online vindbaar én bereikbaar voor uw potentiële en bestaande klanten. Dit is 100% gratis en in vijf minuten gebeurd. Vandaar dat ruim 130.000 bedrijven u al voorgingen! Heeft u vragen? Wij helpen u graag. Bel 024-3555299 voor vrijblijvend advies.

Jeroen Rutten
Strategie
1 juni 2016

Meet uw organisatiesucces met KPI's!

Succesvol zijn, dat wil elke organisatie. Als organisatie ontwikkelt u daarvoor een strategie met langetermijndoelstellingen. Om aan de langetermijndoelstellingen te werken, is het slim om ook doelstellingen voor de korte termijn op te stellen. Of u uw kortetermijndoelstellingen haalt, kunt u met KPI"s analyseren. Maar wat zijn KPI"s precies en hoe zet u deze in? Places.nl vertelt het u in deze blog. Wat is een KPI? KPI's, ook wel key performance indicators of kritieke prestatie-indicatoren, zijn variabelen of maatstaven om de prestaties van ondernemingen te analyseren. Hieraan kunt u als ondernemer aflezen of uw organisatie op koers ligt met de doelstellingen. Het is een kwantitatieve variabele, die een doelstelling meet. Het is uitgedrukt in een getal en dat getal is gerelateerd aan een norm of target. Prestatiemanagement Met KPI's, waarmee u dus de prestaties van uw onderneming analyseert, kunt u de prestaties van uw organisatie beoordelen en indien nodig aanpassen of bijsturen. Wanneer de resultaten van uw organisatie binnen de door u gestelde streefwaarden vallen, dan bent u als organisatie op de goede weg. U kunt dan verklaringen zoeken die te maken hebben met succes van de gekozen strategie. Bij tegenvallende cijfers is het juist dan belangrijk om verandering te brengen in uw strategie. Tegenvallende cijfers: en nu? Een veelgemaakte fout is dat organisaties niet duidelijk vaststellen wat het doel is van een specifieke KPI. Er zijn verschillende KPI's beschikbaar, afhankelijk van de bedrijfstak waarin uw organisatie opereert. Het is belangrijk om een goede set van KPI's te nemen die passen bij de doelstellingen van uw organisatie. Wilt u kijken naar de kwaliteit van uw prestaties? Stel dan bijvoorbeeld KPI's in op basis van vraag of tijd. Wilt u juist kijken naar uw bedrijfsprestaties? Kijk dan bijvoorbeeld naar KPI's voor productiviteit, kosten, winst, omzettargets of besparingen. Tips voor het gebruik van KPI"s 1. Stel KPI"s op met het SMART-principe: de doelstellingen moeten Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijdgebonden zijn. 2. Zorg voor een directe relatie tussen KPI"s en de visie, missie en kerncompetenties van uw organisatie. 3. Gebruik indicatoren waar niemand om heen kan. Gebruik dus geen ingewikkelde modellen, maar duidelijke indicatoren. 4. Duidelijke koppeling tussen opgestelde KPI"s en de organisatiedoelen; 5. Gebruik niet te veel KPI"s: focus op de juiste onderwerpen die bepalend zijn voor uw resultaat en succes Alleen het bijhouden van KPI"s en de prestaties is niet voldoende. De toegevoegde waarde van KPI"s wordt pas zichtbaar als een organisatie in staat is om de gegevens te analyseren en op een juiste manier te interpreteren. Na interpretatie neemt u als organisatie de beslissing om doelstellingen, processen en activiteiten bij te sturen, verbeteren of te veranderen. Places.nl Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en tips voor ondernemers? Op de Places blogpagina worden dagelijks nieuwe blogs geplaatst. Zo kon u de afgelopen tijd lezen over online vindbaarheid, nieuwsbrieven en het professionaliseren van uw website. Wilt u meer weten over wat Places voor u kan betekenen? Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice op 024-3555299, we helpen u graag verder!

Jeroen Rutten
Strategie
7 april 2016

Een concurrentieanalyse uitvoeren? Kies een van deze modellen!

Goede kennis van ontwikkelingen op de markt en de manier waarop uw concurrenten daarin opereren is onmisbaar om uw concurrentie een stap voor te zijn. Maar hoe doet u dat? Een concurrentieanalyse kan u helpen meer inzicht te verkrijgen in de rol van uw profuct of dienst in de markt. Het per concurrent in kaart brengen van de sterke en zwakke kanten stelt u in staat de eigen marktpositie beter vast te stellen en indien nodig bij te sturen. Een concurrentieanalyse bestaat uit twee delen, de concurrentenanalyse en de mate van concurrentie binnen de bedrijfstak. Er zijn verschillende modellen ontwikkeld om een concurrentieanalyse uit te voeren. Places zet ze voor u op een rijtje. Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel van Porter is het meest bekende model om de mate van concurrentie binnen de bedrijfstak mee te analyseren. Volgens het vijf krachten model van de Amerikaanse Michael Porter hangt de aard en mate van concurrentie in een bepaalde branche af van de volgende vijf krachten: 1. Bedreiging van nieuwe toetreders; 2. Onderhandelingspositie van afnemers; 3. Onderhandelingspositie van leveranciers; 4. Bedreiging van subsitutie producten (eventueel); 5. Manoeuvres onder huidige deelnemers in de branche. Social Media Concurrentie Model Aangezien sociale media tegenwoordig steeds belangrijker worden, is er ook een Social Media Concurrentie Model. Het model bestaat uit negen assen, waarbij iedere as een andere activiteit vertegenwoordigt. De eerste stap is een self-assessment, die gebruikt wordt als nulmeting. Concurrenten worden vervolgens ingedeeld op de betreffende as. De volgende assen komen aan bod: 1. Kwaliteit van de content; 2. Berekenen van de betrokkenheid van de doelgroep (engagement); 3. Activiteit van organisaties op social media; 4. Grootte van het bereik; 5. Aantal interne conversaties; 6. Sentiment van de interne conversaties; 7. Aantal externe conversaties; 8. Sentiment van de externe conversaties; 9. Conversatiemanagement. Concurrentenanalyse De concurrentenanalyse wordt met name gebruikt om de externe omgeving van een onderneming in kaart te brengen. Hierbij worden individuele concurrenten geanalyseerd. De concurrentenanalyse bestaat uit: 1. Opsomming eigen portfolio; 2. Identificeren van concurrentie; 3. Keuze van de concurrenten; 4. Onderzoek de doelstellingen en de strategie; 5. Succesbepalende factoren in de markt; 6. Sterkte-zwakte analyse concurrenten; 7. Beschrijf de verwachting van de toekomst; 8. Beschrijf de belangrijkste bevindingen. Blijf uw concurrenten voor met een Places bedrijfsvermelding Maak een account aan op Places om gratis de vindbaarheid van uw bedrijf te vergroten! Daarmee bent u gratis vindbaar op Telefoonboek.nl en Openingstijden.com en zo bereikt u 6,6 miljoen potentiële klanten per maand. Ruim 120.000 bedrijven gingen u al voor. Heeft u vragen over adverteren via Places? Places adviseert u graag vrijblijvend over de mogelijkheden om extra op te vallen met uw bedrijf. Bel naar 024-8200617, wij helpen u graag verder!

Jeroen Rutten
Strategie
6 april 2016

Een goede bedrijfsomschrijving verricht wonderen

Waarschijnlijk besteedt u veel tijd aan de lay-out van uw website. Een mooie lay-out, een goede visuele indruk en goede foto's om de klant direct aan te spreken. Maar ook teksten zijn een belangrijk onderdeel van een website en/of een webshop. Met teksten kunt u uw bezoekers tot aankopen verleiden en wordt u beter vindbaar op Google en andere zoekmachines. Eén van de belangrijkste teksten op uw website is de bedrijfsomschrijving. Places.nl geeft u tips voor een goede bedrijfsomschrijving! Waarom is een bedrijfsomschrijving belangrijk? Uw bezoeker hecht er waarde aan om te weten wie er achter een website of webshop zit. Een persoonlijke uitstraling zorgt namelijk voor meer transparantie en geloofwaardigheid naar de klant. Een 'voorstelstukje' waarin u uzelf en uw medewerkers voorstelt is een van de meest gebruikte manieren om een personal touch toe te voegen. Waarom zou u dan niet uw bedrijf ook willen voorstellen? Een bedrijfomschrijving leent zich daar uitstekend voor. Bovendien maakt een bedrijfsomschrijving dat uw bedrijf beter vindbaar is in Google en andere zoekmachines. In de bedrijfsomschrijving kunt u namelijk 'zoekwoorden' toevoegen. Dit zijn woorden waarvan u zich kunt voorstellen dat potentiële klanten deze intypen op Google als zij op zoek zijn naar uw dienst. Denk daarbij aan equivalenten van uw product of dienst en relevante plaatsnamen. Wat moet er in een bedrijfsomschrijving staan? Streef ernaar om de volgende punten in uw bedrijfomschrijving te vermelden: Wie - Omschrijf kort wie uw bedrijf is. Maak het persoonlijk door namen te gebruiken en eventueel een foto van het team erbij te zetten. Dit is goed te combineren met het eerder genoemde voorstelstukje. Wat - Omschrijf welke diensten en/of producten het bedrijf aanbiedt. Waarin onderscheidt uw bedrijf zich van uw concurrenten? Waar - Omschrijf waar het bedrijf gevestigd is. Dit staat uiteraard ook op de contactpagina. Het blijkt dat mensen bedrijven uit de eigen omgeving preferen. Als het om online aankopen gaat, zijn mensen vaak voorzichtig met de aanschaf van dure producten uit angst voor fraude. Een bedrijf uit de buurt is dan al gauw betrouwbaarder. Waarom - Omschrijf waarom u bent begonnen met het opzetten van de website en/of de webshop. Dat is meteen een mooie gelegenheid om de keurmerken en certificaten waarover u beschikt te benoemen. Dergelijke informatie draagt weer bij aan de betrouwbaarheid. Wanneer - Omschrijf sinds wanneer u bent begonnen. Dit is echter alleen relevant als u al langere tijd ondernemer bent. Iemand die nog maar een paar weken bezig is, komt juist weer minder betrouwbaar over. Hoe - Schrijfstijl is belangrijk. Op Places verschijnen regelmatig blogs met tips voor het schrijven van websiteteksten. U kunt bijvoorbeeld beter afkortingen vermijden en geen jargon gebruiken. Places Website Wilt u tijd besparen en toch beschikken over een unieke website? Laat uw website dan volledig instellen door het Places Team. U krijgt extra websiteopties en u bent beter vindbaar. Het werkt als volgt: u kiest voor een websitepakket en Places gaat voor u aan de slag. Het kost u geen extra moeite en u bent vindbaar met een unieke website. Alleen in de maand april zijn de opstartkosten gratis! Heeft u vragen over het inrichten van uw Places website? Bel dan naar 024-3505914. Wij staan u graag te woord!

Jeroen Rutten
Strategie
2 december 2015

Consumentenonderzoek: met een voet in de markt

Stel, u bent ondernemer en u heeft een idee. Een idee dat u graag zou willen uitvoeren, maar waar u nog enigszins over twijfelt. Want stel nou dat de klant het niks vindt? Of stel dat de concurrent precies hetzelfde idee heeft? U wilt uiteraard niet het risico lopen te investeren in een hopeloze zaak. In deze blog geeft Places u daarom enkele tips om erachter te komen in hoeverre uw idee daadwerkelijk een goed idee is. Om uit te vinden welke ideeën potentie tot succes hebben, kunt u als bedrijf marktonderzoek doen. Dit is een goede manier om de markt voor een nieuw product de verkennen. Het is immers belangrijk om de markt goed in kaart te brengen voordat u aan iets nieuws begint. Zo is het nuttig om te weten wat het aanbod is van de concurrent, waar u de klanten kunt vinden en waar deze vooral behoefte aan hebben. Heel leuk en aardig natuurlijk, maar op welke manier kunt u dit onderzoeken? Verken uw branche Ten eerste kunt u een brancheonderzoek doen: onderzoek naar de branche waarin u zich begeeft. U kunt bijvoorbeeld informatie onderzoeken over het aantal starters in uw branche, wat de gemiddelde omzet is, en welke ontwikkelingen er de laatste tijd hebben plaatsgevonden. Dit kan helpen om een beeld te krijgen van de haalbaarheid van het idee. Immers, mocht de laatste trend A zijn, dan is B doen waarschijnlijk geen handige zet. Voor informatie over de branche kunt u terecht bij onder andere de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Bij deze organisaties vindt u verschillende cijfers die u kunt bestuderen, of kunt u adviseurs vragen met u mee te denken. De concurrent Bent u eenmaal begonnen met de uitvoering van het idee, dan wilt u natuurlijk niet dat de concurrent u voor is. Voor een specifiek beeld van uw concurrenten is het dan ook aan te raden een concurrentieonderzoek te doen. U kunt erachter komen wie uw concurrenten precies zijn, wat ze aanbieden, en op welke doelgroep ze zich richten. Met name bij de Kamer van Koophandel kunt u hier veel over vinden. Na het uitvoeren van deze concurrentieanalyse kunt u beter reageren op de concurrent en zo zoveel mogelijk klanten trekken. Focus: de klant Natuurlijk zijn andere bedrijven interessant voor uw onderzoek, maar uiteindelijk draait het maar om één ding: de klant zelf. Wie kunt u het best benaderen, en wat willen deze mensen? Om hierachter te komen, kunt u een analyse van uw toekomstige klanten doen. Deze klanten kunt u het best zo specifiek mogelijk omschrijven, zodat u ze gericht kunt benaderen en het product op ze aan kan passen. Bij het doen van een klantanalyse begint u met het maken van een lijst van de kenmerken van de klanten. Daarna zet u op een rijtje wat uw doelgroep bezighoudt. Ook kunt u een persona creëren, zie voor meer informatie. Wat u vervolgens kunt doen, is het maken van een deelmarktmatrix. Hierbij zet u in een tabel verticaal de producten, en horizontaal de klantgroepen. Door in te vullen hoe groot de markt is in iedere combinatie, weet u precies op welke doelgroep u zich het beste kunt richten. Bovendien kunt u hiermee uw klantgerichtheid verbeteren. Zelfreflectie: doe de SWOT Tot slot kunt u als extra toevoeging een SWOT-analyse uitvoeren. Dit staat voor Strengths, Weaknesses, Oppurtunities & Threats. Deze vier begrippen onderzoekt u hierbij niet voor een ander, maar voor uzelf. Dit is een manier om uw eigen bedrijf aan een kritische blik te onderwerpen, waardoor u weet op welke punten u zich kunt verbeteren. Enerzijds confronterend, anderzijds dé manier voor innovatie. Een verbetering zou bijvoorbeeld kunnen zijn uw bedrijf aan te melden bij Telefoonboek.nl of Places Antwoordservice. Klaar voor de start? Als u al deze stappen hebt doorlopen, bent u volledig op de hoogte van de huidige markt. U heeft de branche, de concurrent, de klant én uzelf grondig bestudeerd, waardoor u een precies beeld heeft van de huidige stand van zaken. Dit kunt u gebruiken bij het beoordelen van uw oorspronkelijke idee. Misschien dat deze teveel lijkt op dat van de concurrent, of dat de klant er totaal een behoefte aan heeft. Jammer, maar u heeft het op tijd ontdekt en heeft een loze investering kunnen voorkomen! Echter, lijkt deze goed aan te sluiten op de markt? Dan kunt u meteen aan de slag! Wilt u meer tips lezen? Houd dan de Places blopagina in de gaten. Dagelijks vindt u er een nieuw artikel voor u als ondernemer.

Jeroen Rutten
Strategie
12 november 2015

Gelijk goed op weg met uw eigen bedrijf

Het begint met een leuk idee, een gat in de markt. Vervolgens besluit u om de grote stap te wagen: een eigen bedrijf op te richten. Als starter kan het lastig zijn om door de bomen het bos te zien en zoveel mogelijk uit de eerste tijd als ondernemer te halen. Places.nl geeft u een aantal tips om zo goed mogelijk die eerste tijd door te komen. Schrijf uw bedrijf in bij de Kamer van Koophandel Het is in Nederland verplicht om iedere vorm van een bedrijf dat u bezit aan te melden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Zij verzamelen een overzicht van alle bedrijven in Nederland, maar dat is niet het enige waarvoor de KvK handig kan zijn. Zo organiseert de KvK allerlei trainingen voor startende ondernemers en zzp"ers. Ook voor praktisch advies over welke rechtsvorm (een eenmanszaak, BV of toch maar een vof) kunt u bij de KvK terecht. Klik hier voor een overzicht van handige trainingen voor starters bij u in de buurt. Zorg voor een goede online vindbaarheid Het is belangrijk dat uw bedrijf goed vindbaar is voor potentiële klanten. Wat u bijvoorbeeld kunt doen om goed vindbaar te zijn is een gratis profiel aan te maken op Places.nl. Door uw inschrijving in de Kamer van Koophandel wordt u bijna altijd direct opgenomen in de database van Places.nl. Door zoveel mogelijk contactgegevens toe te voegen, bent u goed bereikbaar en kunnen potentiële klanten uw bedrijf sneller vinden. Meer informatie over Places.nl? Die vindt u hier. Ook kunt u via Places.nl uw website professioneel én goedkoop laten maken. Deze relatief nieuwe service zorgt ervoor dat u snel een professionele website hebt die op alle apparaten even goed zichtbaar is. Meer informatie vindt u hier. Wees goed bereikbaar Om genoeg potentiële klanten aan te kunnen trekken, is het belangrijk dat u telefonisch goed bereikbaar bent. Uit onderzoek van Places.nl blijkt dat zeker een vierde van de potentiële klanten niet nogmaals proberen een bedrijf te bereiken dat zij telefonisch niet konden bereiken. Places.nl begrijpt als geen ander dat u niet 24/7 achter de telefoon kunt zitten. Onze telefonistes kunnen dat wel. U kunt de Places Antwoordservice inschakelen om ervoor te zorgen dat u altijd bereikbaar bent. Onze telefonistes nemen de telefoon op zoals u dat wilt en kunnen ervoor zorgen dat uw bedrijf altijd bereikbaar is. De eerste maand is zelfs helemaal gratis. Voor meer informatie over de Places Antwoordservice kunt u hier terecht. Bent u enthousiast geworden en wilt u Places Websites of de Places Antwoordservice afsluiten of daar meer informatie over onze diensten? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het nummer 024-3555 299.

Jeroen Rutten
Strategie
12 oktober 2015

Breng uw bedrijf in beeld door visueel te denken

Het blijkt dat u maar 10% van wat u hoort onthoudt. Maar 20% procent van wat u leest en wel 80% van wat u doet onthoudt u ook. Hoort u dus een radioreclame, dan blijft hoogstwaarschijnlijk maar 10% van dit bericht hangen. Zo gaat dat ook met de klanten van uw bedrijf. Adverteren en contact leggen met uw klant gaat tegenwoordig vaak via beeld. Zo heeft u vast afbeeldingen op uw website en misschien wel een bedrijfsvideo als promotiemateriaal. Het 'beelddenken' of visueel denken wordt steeds populairder in de bedrijfswereld. In deze blog vertelt Places.nl u wat visueel denken precies inhoudt en welke voordelen het kan hebben voor uw bedrijf. Het aangeboren voordeel van zien met ogen en verbeelding Op een klein aantal na hebben wij als mens met onze ogen en verbeelding de mogelijkheid om te zien. Onze hersenen kunnen dit beeld snel omzetten in woorden en ideeën en deze delen met anderen. We hebben het dan over visueel denken. Ideeën omzetten in beelden en beelden als uitgangspunt nemen voor het ontwikkelen van ideeën. In de zakenwereld neemt het visueel denken een steeds grotere plaats in. Maar waarom is het zo effectief om beeld te gebruiken? En hoe zet u dat nou in? Hieronder vindt u de tips! Visueel denken: het waarom en de tips Visueel denken en het gebruik van beeld is ten eerste een krachtig middel omdat beeld meer zegt dan woorden. Moeilijk vakjargon is bijvoorbeeld te vatten in één duidelijk beeld en u kunt relaties en situaties eenvoudig weergeven. Hiervoor zijn dan geen lange lappen tekst nodig. Daarnaast is beeld universeel. Zowel een klant uit China als een klant uit Spanje begrijpt bijvoorbeeld precies wat u bedoeld met een getekende smiley. Ook maakt beeld vergelijken mogelijk. Heeft u een nieuwe design van een product op de markt gebracht? Zet een afbeelding van de oude versie en de nieuwe versie naast elkaar en de verschillen zijn meteen duidelijk. Tot slot zorgt beeld voor inspiratie en verbeelding. Uw creativiteit wordt geprikkeld waardoor goede ideeën, oplossingen of brainstormmomenten kunnen ontstaan. Visueel denken op de werkvloer Helpend kan zijn om tijdens vergaderingen gebruik te maken van een whiteboard. Kleine tekeningen of verbindingen van woorden kunnen voor verheldering en structuur zorgen. Mindmapping wordt daar bijvoorbeeld veel bij gebruikt. Ook het gebruik van korte filmfragmenten of informatieve stopmotionfilms zijn effectief gebleken. Places Websites: het oog wil ook wat Ook Places.nl werkt hard om de visuele mogelijkheden voor klanten te vergroten. Wist u dat u met een Places Website uw pagina naar eigen behoefte kunt aanpassen? Kleurenpatronen, logo's en afbeeldingen kunt u met een paar klikken op de knop veranderen en toevoegen. Ook biedt Telefoonboek.nl de mogelijkheid om uw bedrijfsvideo te promoten op Youtube. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op via onze klantenservice op telefoonnummer 024 355299. Wij helpen u graag verder!

Jeroen Rutten
Strategie
29 mei 2015

Uw bedrijf presenteren: sterke slagzin of slechte slogan?

Wie kent ze niet: 'Heerlijk Helder Heineken', 'Gewoon bij Albert Heijn' of 'Mediamarkt, ik ben toch niet gek!'. Allemaal voorbeelden van pakkende slogans. Het lijkt zo makkelijk, maar veel bedrijven slaan toch vaak de plank mis. In deze blog vindt u tips voor het opstellen van een goede slogan, zodat u in ieder geval niet tot onderstaande twijfelachtige nominaties behoort! Hoe moet het niet? Ieder jaar organiseert het platform Slechte Slogans een verkiezing voor de slechtste slogan. U zou denken dat het gratis reclame oplevert voor het winnende bedrijf, maar het is een twijfelachtige eer. Een aantal voorbeelden van eerdere winnaars:'Een timmer timmert, een tandarts boort... maar wij zitten lekker in Velsen Noord' van een aannemersbedrijf in Velsen, en 'the worst musical ever' van de Hema musical. Wat maakt deze slogans dan zo slecht? Wat opvalt is dat veel van de genomineerden gebruikmaken van (slecht) rijm of woordgrappen in hun slogan. Het is waarschijnlijk dat potentiële klanten de slogan wel onthouden, maar niet bedrijf wat erachter zit. Daarnaast is het verleidelijk om humor te gebruiken. Het gevaar hiervan is natuurlijk dat niet iedereen dezelfde humor heeft of dat een slogan op meerdere manieren geïnterpreteerd wordt. Hierdoor kunnen potentiële klanten negatieve reclame over u verspreiden. Maar... hoe moet het dan wel? Het bedenken van een goede slogan is vaak niet gemakkelijk. De volgende tips kunnen u helpen bij het brainstormen: 1. Blijf bij uw kernwaarden Houd het simpel. Een slogan moet duidelijk maken wat het bedrijf doet en waar het voor staat. Zo is het voor potentiële klanten duidelijk wat ze kunnen verwachten van uw bedrijf. Weet u niet zeker of uw kernwaarden aansluiten bij de visie van uw onderneming? Tips vindt u op deze website. 2. Geloofwaardigheid en transparantie Dit volgt automatisch na het gebruik van kernwaarden. Als u uw kernwaarden niet waar kunt maken is de kans groot dat potentiële klanten u niet meer geloofwaardig vinden. 3. Ga uit van het positieve Benader uw klanten positief. Uw klanten willen graag aangesproken worden in hun eigen taal. Dat wil zeggen: geen vakjargon of dure taal. Uw positieve instelling heeft immers ook zijn uitwerking op klanten die ontevreden zijn. 4. Maak onderscheid Is uw branche nagenoeg verzadigd? Het is dan van belang om vooral een onderscheidende slogan te gebruiken. Voor inspiratie kunt u bovendien kijken naar bedrijven binnen uw branche. Uw slogan op Places.nl? Het is voor u als ondernemer mogelijk met een uitgebreide vermelding te adverteren op Places. Er verschijnt dan een kleine advertentie van u boven de normale zoekresultaten. U kunt hier ook uw slogan aan toevoegen. Wilt u meer informatie over onze advertentiepakketten? Bekijk dan deze pagina of neem contact op met onze klantenservice via 024 -3555299. Wij helpen u graag uw het woord te verspreiden!

Jeroen Rutten
Strategie
20 april 2015

Gratis klanten werven? 5 tips voor ondernemers

Vroeger was er in iedere plaats één winkel die een bepaald product verkocht dat de klant nodig had. De consument ging alleen naar de winkel als hij dat product nodig had en iedere potentiële klant kende de winkel al van naam. Later gingen klanten ook nog wel eens naar een andere plaats om hun inkopen te doen en kwam er al iets meer concurrentie. Tegenwoordig met de komst van het internet is er nog veel meer concurrentie. Hoe valt uw bedrijf op tussen alle bedrijven met een vergelijkbaar aanbod? Places.nl heeft voor u een aantal gratis tips op een rij gezet. 1. Geef een product of dienst gratis weg Op potentiële klanten heeft het woord 'gratis' een aantrekkende werking. Mensen hebben de neiging om voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten en willen het liefst zo min mogelijk betalen voor zoveel mogelijk service. Na een eerste gratis product of dienst, zijn klanten vaak geneigd om terug te komen als het eerste product of de eerste dienst goed bevalt. 2. Start een Share + Like + Win-actie op Facebook Social media zijn een geweldig middel om meer zichtbaarheid voor uw bedrijf te creëren. Veel Nederlanders zijn in hun vrije tijd actief op social media. Door tijd te besteden aan het maken van een aantrekkelijke afbeelding met daarop de actievoorwaarden (like de bedrijfspagina, deel de foto en maak kans om de gratis dienst of product te winnen), kunt u veel potentiële klanten bereiken. Hoe meer mensen de foto delen, des te meer mensen op Facebook de foto en dus uw bedrijf langs zien komen. Als ze dan in de toekomst op zoek zijn naar een product of dienst vergelijkbaar met dat van u, zullen ze uw bedrijf sneller herinneren. 3. Bied combinatiekorting aan Maak een kortingsactie met de tweede persoon gratis. Zo weet u zeker dat u een betalende klant hebt, die een persoon meebrengt die eventueel geïnteresseerd is in de producten of diensten die uw bedrijf aanbiedt. Dit werkt zowel om klanten aan u te binden als om eventuele nieuwe klanten die interesse hebben in uw producten of diensten aan te trekken. Dit is een handige manier van mond-tot-mondreclame die ervoor zorgt dat uw bedrijf door tevreden klanten wordt gepromoot. Andere vormen van korting, zoals kortingscodes, kunnen ook zinvol zijn. 4. Verstuur een online nieuwsbrief Mensen blijven zowel privé als zakelijk vaak trouw aan de bedrijven die zij al kennen. Als u ervoor kunt zorgen dat meer mensen zich abonneren op uw online nieuwsbrief, zullen ook zij sneller aan uw bedrijf denken als het gaat om producten of diensten die u aanbiedt. Lees ook de Places tips over quickwins voor meer nieuwsbriefaanmeldingen. 5. Bied een uitstekende service Deze laatste lijkt misschien een inkoppertje, maar wordt vaak vergeten. Zorg dat potentiële klanten niet bij u wegblijven door een gebrek aan service. Als u uitstekende service levert en klanten zijn tevreden over u, dan nemen zij vanzelf nieuwe klanten mee. Mond-tot-mondreclame is de beste manier om nieuwe klanten binnen te halen. Mensen zijn eerder geneigd andere personen te geloven als zij zich positief over u uitlaten, dan wanneer u zelf positieve reclame over uzelf maakt. Mocht u na het lezen van deze gratis tips ook willen investeren, dan biedt Places.nl u de mogelijkheid om uw bedrijf nog beter vindbaar te maken. Wilt u meer informatie over welke mogelijkheden Places.nl biedt? Bekijk in dit overzicht directwelk pakket het beste bij uw bedrijf past. Meer informatie? Bel dan naar onze klantenservice op het nummer 024 - 3555 299. Wij zijn bereikbaar van 08.00 - 21.00 uur.

Jeroen Rutten
Strategie
4 september 2014

Mkb: 10 gouden ondernemerstips

Boeken staan er vol mee, en ook op het internet slaan de reclametrends u om de oren: hoe promoot u uw bedrijf? Places.nlheeft de belangrijkste 10 mkb tips voor u als ondernemer op een rijtje gezet. Met deze tips verbetert u de service richting klanten en wordt uw bedrijf zichtbaarder voor het grote publiek. Succes verzekerd! 1. Maak gebruik van evenementen Verbind uw bedrijfsnaam aan een festival, een sportwedstrijd of stadsfeest. Tegen een financiële bijdrage komt uw naam dan in folders, op websites en posters te staan. Kies wel een evenement waarmee u de juiste klanten aanspreekt. Als uw bedrijf landelijk opereert, is een nationale sportwedstrijd een goede keuze. Voor een lokale kapper kan juist een lokaal buurtfeest voor veel publiciteit zorgen. 2. Bundel uw krachten Gelukkig hoeft u niet de gehele promotie van uw bedrijf op zich te nemen. Uw toeleveranciers profiteren ook van uw omzet, en willen waarschijnlijk best helpen met reclame maken. Heeft u een bakkerij? Laat dan de graanleveranciers op hun website vermelden aan wie zij hun producten verkopen. Zij kunnen bovendien een link naar uw website plaatsen. 3. Word een nieuwsbron! Laat zien dat u naast aanbieder van producten of diensten ook een expert bent binnen uw branche. Plaats bijvoorbeeld wekelijks blogs over relevante nieuwsitems die betrekking hebben op uw bedrijfstak. Runt u een internetbedrijf? Vermeld dan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van internettechnologieën op uw website. Dit zorgt er bovendien voor dat u sneller naar boven komt in zoekmachines. 4. Maak van extra kosten extra omzet Stel uzelf bij elke beslissing de vraag: gaat me dit extra omzet opleveren? Twijfelt u bijvoorbeeld over het aantal posters dat u moet laten afdrukken? Probeer dan een inschatting te maken van het extra aantal klanten dat u bereikt. Zorgen deze extra klanten ook voor extra omzet? Dan kunt u gerust wat extra posters laten drukken. 5. Lever service op maat Als mkb'er heeft u het voordeel dat u uw klanten goed kent. Met deze kennis kunt u inspelen op hun wensen. Luister goed naar uw klanten en doe vervolgens een voorstel op maat. Runt u een cateringbedrijf? Kijk dan per klant wat de mogelijkheden zijn in plaats van standaard pakketten aan te bieden. Deze persoonlijke aanpak zal veel waardering oogsten bij uw klantenkring. 6. Deel uw klantenkring op in groepen Klanten verschillen in leeftijd, budget en interesses. Om uw klanten zo optimaal mogelijk te helpen, kunt u hen opdelen in een aantal groepen. Uw oudere klanten zijn beter te benaderen via folders en nieuwsbrieven, terwijl u jongere klanten sneller bereikt via social media. Ook kunt u uw taalgebruik op hen aanpassen. De regel hier is: hoe persoonlijker de boodschap, hoe effectiever! 7. Meet uw inspanningen Houd altijd in de gaten of uw promotieactiviteiten het juiste effect hebben. Zo kunt u kijken of de omzet is gestegen tijdens en na de actie. U kunt het ook gewoon vragen aan uw klanten. Deel vragenlijsten uit en verloot gratis producten of diensten onder degenen die hem invullen. Ook is het belangrijk om een 0-meting te doen. Dit betekent dat u ook vóór de actie de omzet en/of klanttevredenheid meet. Zo kunt u achteraf bepalen of uw doelstellingen zijn gehaald. 8. Onderhoud klantrelaties Consumenten hebben de keuze uit verschillende bedrijven. Klanten die trouw zijn aan uw bedrijf zijn daarom onmisbaar. Zorg er daarom voor dat u een goede relatie opbouwt met uw klanten. Dit kan door middel van een klantenkaart waarmee uw klanten korting krijgen op producten en diensten. Ook kunt u nieuwsbrieven versturen waarin u klanten op de hoogte brengt van de laatste acties en aanbiedingen. Niet minder belangrijk is telefonische bereikbaarheid. Door goed bereikbaar ze zijn, geeft u aan dat u waarde hecht aan uw klanten en dat u graag de tijd neemt om te luisteren naar vragen en opmerkingen. Een antwoordservice kan u hierbij helpen, door 24/7 uw bedrijfstelefoon te bemannen. 9. Promoot naast producten en diensten ook uw bedrijf Om naamsbekendheid te generen is het belangrijk om naast producten en diensten ook aandacht te besteden aan de bedrijfsidentiteit in het algemeen. De publiciteit rondom uw bedrijf zal in het begin weinig winst opleveren, maar is erg belangrijk op de lange termijn. Maak uw klanten bekend met uw bedrijfswaarden en zorg dat uw bedrijfsnaam zo vaak mogelijk voorbij komt in kranten en op websites. Zo raken consumenten bekend met uw bedrijfsnaam en zullen zij uw naam beter onthouden. 10. Zet uw klanten in als wervers Uw klanten zijn waardevolle klantwervers. Geef hen bijvoorbeeld een kortingsbedrag voor elke nieuwe klant die ze binnenhalen. Zo bent u weinig kosten kwijt aan een promotieactie, terwijl u ook de relatie met uw bestaande klanten verbetert. Een win-win situatie! Ondernemen maar! Zoals u ziet is geen van bovenstaande tips hogere wiskunde. U kunt ze als ondernemer direct in de praktijk brengen, zonder veel onderzoek te hoeven doen. Lees op Places.nl meer ondernemerstips voor het mkb.Nog geen gratis bedrijfsvermelding? Meld u in drie simpele stappen aanen word gevonden door 5,8 miljoen Nederlanders per maand! Vragen over uw bedrijfsvermelding? Bel naar onze Servicedesk op 024 - 3555 299.Wij helpen u graag.

Jeroen Rutten
Strategie
30 juni 2014

Komkommertijd: pluk er de vruchten van

De komkommertijd komt er weer aan en dat betekent dat het hoog tijd is om na te denken over hoe u als ondernemer deze zomer door gaat komen. De ervaring leert dat de zomer een periode is van weinig activiteit en een kleinere mankracht. Maar waarom zou u dat van invloed laten zijn op de productiviteit op de werkvloer? Met deze tips van Places.nl maakt u van de zomer een succes en zorgt u dat u na deze periode weer helemaal opgeladen en met frisse moed verder kunt met uw werkzaamheden. De temperaturen lopen op, de productiviteit neemt af. Komkommertijd is de periode in het jaar waarop de meeste werknemers en klanten op vakantie zijn en er weinig te doen is op de werkvloer. Voor ondernemers een moeilijke tijd, want niet alleen zijn er weinig klussen om aan te pakken, ook heeft u met andere ondernemers te maken die achterlopen op hun zaken. Leveringen kunnen in verband met vakantie vertraging oplopen en klanten betalen misschien hun rekeningen niet altijd op tijd. Gelukkig hoeft dit geen reden te zijn om een onproductieve zomer te hebben: er zijn voldoende projecten die u kunt oppakken waar u door het jaar heen geen tijd voor heeft. Daarom is het voor ondernemers de ideale periode om het to-do lijstje weer eens op te frissen en vol goede moed te beginnen aan de tweede helft van het jaar. Maak een evaluatie van het afgelopen halfjaar Welke doelen had u aan het begin van het jaar voor ogen? En welke doelen heeft u daarvan al bereikt? Moet u ze misschien een beetje bijschaven of zijn ze nog steeds up to date? Het stellen van dergelijke vragen helpt u om te evalueren of u nog op de juiste koers zit. Door vast te stellen wat er goed ging en wat er beter kan, creëert u een leermoment voor uzelf en voor uw werknemers. De zomerperiode is immers het ideale moment om de zaken nog een beetje bij te sturen en ervoor te zorgen dat u in december tóch al uw gestelde doelen heeft behaald. Let er ook op of alles nog up to date is. Is wettelijk nog alles in orde? Heeft u misschien nieuwe vergunningen nodig? Vanaf 1 juli worden er nieuwe wetswijzigingen doorgevoerd voor ondernemers. Veiligheid is ook een belangrijk punt op de checklist. Misschien moet er materiaal nagekeken worden of een BHV cursus worden opgefrist. Maak uw facturatie op tijd in orde Een reden dat veel kleine bedrijven in de zomermaanden failliet gaan, is vanwege achterstallige betalingen. Klanten en bedrijven hebben namelijk vaak ook vakantie, waardoor de boekhouding er soms eens bij in schiet. Ze hebben dan niet voldoende liquide middelen voorhanden om hun eigen rekeningen te voldoen. Door hier rekening mee te houden en uw klanten ruim op tijd een factuur op te sturen, zorgt u ervoor dat u tijdens de zomermaanden geen achterstallige betalingen heeft lopen. Meer tips om ervoor te zorgen dat uw klanten uw rekeningen op tijd betalen vindt u op Places.nl. Werk vooruit aan uw content Als u als ondernemer actief bent op social media, bent u het hele jaar door bezig met het creëren van content. Maar vaak is het zo dat content heel goed hergebruikt kan worden, zodat u veel meer profijt heeft van de content die u creëert. Zo kunt u uit een artikel in uw bedrijfsmagazine ook informatie halen die u op bijvoorbeeld LinkedIn plaatst. En kunt u bijvoorbeeld foto's op Instagram gebruiken om een nieuwe campagne op Facebook aan te kondigen. Dit doet u door gebruik te maken van een content map. U kunt met behulp van een content map een planning maken voor de komende tijd, waarin u aangeeft welke content u wanneer wilt plaatsen over welk onderwerp. Het hebben van een goede content strategie is hierbij noodzakelijk. Omdat er in het maken van zo'n planning flink wat tijd gaat zitten, is het handig om hier de rustige zomerperiode voor te gebruiken. U heeft dan voldoende tijd om na te denken over welke onderwerpen relevant zijn voor uw onderneming en hier alvast wat voorwerk voor te doen. Update uw social media pagina's Zijn uw social mediapagina's helemaal compleet of laten ze nog wat te wensen over? Bent u actief op alle social media waar uw doelgroep ook actief op is, of valt hier nog winst te behalen? Het compleet maken van uw social media strategie is de ultieme taak voor de zomer. Het beheren van een social media pagina kost namelijk flink wat tijd . Als u bang bent dat u niet in staat bent om genoeg aandacht aan uw social media te besteden terwijl u op vakantie bent, dan kunt u er ook altijd voor kiezen om uw social media uit te besteden aan een extern bureau. Zij zorgen ervoor dat uw online persona helemaal in orde is als u terugkomt. Onder social media valt ook uw interne social media beleid. Met interne social media verbindt u uw medewerkers onderling met elkaar door middel van een intern online netwerk. Door ook intern actief te zijn op social media zorgt u voor een grotere betrokkenheid onder uw personeel en een beter contact binnen de organisatie. Laat uw werknemers bijvoorbeeld allemaal een profiel aanmaken opYammer, zodat iedereen na de zomer op de hoogte is van de laatste vakantiekiekjes. Zoek verdieping in cursussen en seminars Misschien heeft u zich altijd al willen specialiseren in een bepaalde richting of een andere taal willen leren. Dit is het moment! Kies een onderwerp waar u binnen uw werkgebied iets aan heeft en maak gebruik van de tijd om uzelf te verdiepen in een nieuwe discipline. Ook kunt u ervoor kiezen om met het personeel dat aanwezig is in de zomerperiode een korte zomercursus te volgen of naar seminars te gaan. Dit versterkt niet alleen de teamband, maar zorgt ook voor nieuwe inzichten als de zomerperiode weer voorbij is. Misschien zijn er ook nog andere er zaken die u graag zou willen doen, zoals het schrijven van een boek of het organiseren van een marktonderzoek. Neem uw tijd om te netwerken Niet iederéén is op vakantie in de zomerperiode. Bij bedrijven zullen er nog steeds medewerkers aanwezig zijn en ook niet al uw klanten zullen naar de zon zijn vertrokken. U kunt deze tijd dus goed gebruiken om uw bestaande klanten wat extra aandacht te geven. Dit kan in de vorm van persoonlijk contact, een presentje of een speciale aanbieding. Ook klanten die wel op vakantie zijn zullen het leuk vinden als ze merken dat u aan ze heeft gedacht. Door uw klantcontacten in de zomer warm te houden kunt u ervoor zorgen dat ze na hun vakantie als eerste bij u in de rij staan. Als u gaat netwerken kunt u goed gebruik maken van de zes overtuigingsprincipes van Cialdini. Deze kunnen u helpen bij het winnen van de aandacht van deklant en ze overtuigen van wat u te zeggen heeft. Herorganiseer uw onderneming Door het jaar heen is het aannemelijk dat u aan sommige praktische dingen niet toekomt. Het updaten van software, het bestellen van nieuwe kantoorartikelen, het herindelen van de opslagruimte. Vaak zijn dit zaken die gedurende lange tijd blijven liggen. Als u binnen uw organisatie ook zo'n lijstje heeft met relatief simpele taken die u maar uit blijft stellen, dan kunt u deze het beste in de zomer aanpakken. Geef iedereen in het bedrijf één taak en binnen een mum van tijd ziet alles er weer spik en span uit. Zorg voor een prettige werksfeer tijdens de zomermaanden Benauwde kantoorruimtes, hoge temperaturen. Allemaal tekenen van een warme zomer. Om toch uw hoofd én dat van uw werknemers koel te houden gedurende deze warme periode kunt u de werkomgeving zo aangenaam mogelijk maken. Zorg voor een goed ventilatiesysteem, voldoende drinkwater en genoeg frisse buitenlucht. Zo houdt u de productiviteit hoog en uw werknemers tevreden. Een goede planning is het halve werk Ook als u op vakantie gaat, hoeft dit niet te betekenen dat er niets gebeurt totdat u weer thuiskomt. Maak van tevoren een duidelijk overzicht van taken die door uw werknemers uitgevoerd kunnen worden wanneer u weg bent. Zo zorgt u ervoor dat met een opgeladen batterij terugkomt in een frisse werkomgeving. Een win-winsituatie dus! Bent u nu toch bang dat u potentiële klanten misloopt tijdens uw vakantie? U zou er dan voor kunnen kiezen om een antwoordservice in de hand te nemen. Telefoonboek.nl biedt u de Places Antwoordservice die 24/7 bereikbaar is, waardoor u nooit meer een gesprek hoeft te missen. Lees meer over onze diensten in de blog op Places.nl of bekijk onze pagina over de Places Antwoordservice.
Even geduld alstublieft...