Menu

Strategie

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Marije Schiffelers
Strategie
16 oktober 2017

Houd rekening met de zes cultuurdimensies van Hofstede

Door de globalisering en digitalisering is het voor ondernemers gemakkelijker om niet alleen binnen Nederland zaken te doen, maar ook in het buitenland. Dat biedt veel kansen, want hierdoor kunt u als ondernemer een veel grotere doelgroep en markt bedienen. Maar zaken die voor u als vanzelfsprekend worden gezien tijdens het zakendoen, kunnen in andere landen heel anders zijn. Het is dan ook van belang dat u hiervan op de hoogte bent en zich tijdig inleest over cultuurverschillen wanneer u met buitenlandse ondernemingen een samenwerking aangaat. Geert Hofstede Het aantal internationale samenwerkingen is wellicht de afgelopen jaren gestegen en vergemakkelijkt door digitalisering, toch bestaan theorieën over cultuurverschillen in internationale samenwerkingen al een lange tijd. Geert Hofstede wordt als een van de grondleggers gezien als het aankomt op cultuurverschillen en het in achtnemen van deze verschillen. De zes cultuurdimensies zijn dan ook onmisbaar voor organisaties die internationaal zakendoen. Geert Hofstede onderscheid zes culturele dimensies die kunnen verschillen per cultuur. Het gaat daarbij om de volgende dimensies: Kleine machtsafstand vs. Grote machtsafstand Een zeer belangrijke dimensie in organisaties is de perceptie van een kleine of grote machtsafstand. Hofstede omschrijft dit als "de mate waarin de leden van organisaties en instellingen (zoals families) accepteren en verwachten dat macht ongelijk is verdeeld". Nederland is een land met een relatief kleine machtsafstand en dat is ook af te leiden aan het feit dat Nederlanders veelal "je" of "jij" zeggen tegen hun leidinggevende of directeur. Daarnaast zijn de meeste Nederlanders niet enorm onder de indruk van titels als "Dr." of "Prof.". Dit is erg van belang wanneer u als Nederlander zaken doet met bedrijven uit landen met een relatief hoge machtsafstand zoals Duitsland, Frankrijk of Rusland. Let er vooral op dat u voldoende respect toont zoals gebruikelijk is in deze landen en probeer amicaal gedrag te vermijden. Individualisme vs. Collectivisme De tweede culturele dimensie van Hofstede omvat het concept Individualisme vs. Collectivisme. Hiermee wordt gekeken naar het feit of mensen zichzelf zien als onafhankelijk en een eigen persoon of dat zij zich juist identificeren als onderdeel van een groep en dus hiervan afhankelijk zijn. Daarbij is het belangrijk dat individualisme niet als egoïsme wordt opgevat. Nederland is een relatief individualistisch land, maar landen in Zuid-Europa of Azië zijn veelal collectivistisch en hechten om die reden veel waarde aan harmonie en langdurige relaties. Waar u als Nederlander wellicht uitgaat van een éénmalige deal waar u niet aan blijft gebonden, kan een bedrijf met een collectivistische achtergrond dit anders zien. Probeer daarom duidelijkheid te creëren over de wijze en duur van samenwerking. Masculien vs. Feminien De culturele dimensie waarin wordt gekeken naar een masculiene of feminiene cultuur, kan ook van groot belang zijn in een internationale samenwerking. Hierbij gaat het voornamelijk om de rollen die mannen en vrouwen in de maatschappij worden verwacht te vervullen. In een masculiene cultuur worden mannen verwacht sterk te zijn en is er veel sprake van competitiviteit en concurrentie. Daarentegen wordt er in een feminiene maatschappij minder waarde gehecht aan competitiviteit en wordt dit ook niet aangemoedigd. Daarnaast zijn de verwachte rollen van man en vrouw minder duidelijk en is er veelal sprake van een verzorgingsstaat waarin de staat verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van burgers. Nederland is een relatief feminien land en Scandinavische landen zijn nog meer feminien. Landen als Amerika of China zijn sterk masculiene landen. Lage onzekerheidsvermijding vs. Hoge onzekerheidsvermijding De vierde dimensie die de mate van onzekerheidsvermijding bespreekt, heeft betrekking op de mate waarin een maatschappij een bepaalde mate van onzekerheid en ambiguïteit tolereert. Daarbij is er een onderscheid te maken tussen culturen met een hoge onzekerheidsvermijding en culturen met een lage onzekerheidsvermijding. Culturen met een lage onzekerheidsvermijding zullen bijvoorbeeld minder verzekeringen afsluiten dan landen met een hoge onzekerheidsvermijding. Nederland is een land met een hoge onzekerheidsvermijding en dat is ook vaak te zien aan het aantal verzekeringen die in ons land worden afgesloten. Wanneer u een internationale samenwerking aangaat is het belangrijk dat u hierover op één lijn zit, want het is mogelijk dat een internationaal bedrijf meer tolerantie heeft voor onzekerheid (en dus ook bepaalde risico"s) dan u als Nederlander. Een land met een lage onzekerheidsvermijding is China. Lange termijn vs. korte termijn De vijfde culturele dimensie van Hofstede beschrijft de wijze waarop samenlevingen een lange of korte termijn oriëntatie hebben. Hofstede definieert deze dimensie als "De mate waarin een maatschappij een toekomstgericht perspectief laat zien tegenover een conventioneel historisch korte-termijn beleid". Nederland is een land dat meer naar de lange termijn oriëntatie kijkt en dat is bijvoorbeeld af te leiden uit bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen. Aziatische landen daarentegen zijn meer korte-termijn gericht. Indulgence Een dimensie die later is toegevoegd, is de mate waarin samenlevingen en culturen waarde hechten aan een holistische levensstijl. Daarbij gaat het om de mate waarin mensen wensen en impulsen proberen te beheersen op basis van de manier waarop zij zijn opgevoed. Daarbij gaat het om de mate die zij toestaan aan vreugde of juist zelfrestrictie. Landen als Australië zijn sterk holistisch, terwijl een land als Rusland of China dit niet accepteren. Als Nederlanders zijn wij relatief holistisch, maar het is van belang dat een internationale partner dit wellicht niet is. Er zijn natuurlijk vele culturen waar u als ondernemer wellicht niet het fijne van weet. Wanneer u besluit om samen te werken met internationale bedrijven, is het daarom aan te raden om u te verdiepen in de mogelijke cultuurverschillen. De inzichten van Hofstede kunnen u daarbij helpen en geven u de mogelijkheid om de verschillende culturen te vergelijken.

Dennis Arns
Strategie
27 februari 2017

Wendbaar zijn als bedrijf door middel van Agile

Als bedrijf is het tegenwoordig erg lastig om uw hoofd boven water te houden. Er is veel concurrentie en uw omgeving veranderd continu. Door wendbaar te zijn als bedrijf kan u zich hiervoor beschermen. Agile is een methode om u aan te passen op de omgeving. In deze blog legt Places.nl uit hoe u dit toepast. Van Agile werken naar Agile ondernemen Agile scrum is een strategie die al jaren toegepast wordt in software-ontwikkelingsprojecten. Agile scrum stimuleert slimme samenwerking, waardoor betere softwareproducten ontwikkeld worden. Bij Agile scrum wordt gewerkt in korte sprints waarbij elke week gekeken wordt naar wat er de volgende week gedaan moet worden. Op deze manier wordt er elke week opnieuw besloten waarop gefocust wordt en dit draagt bij aan de veranderbaarheid van een project. De wekelijkse sprint wordt dagelijks geëvalueerd door middel van een stand-up meeting, waarin alle betrokkenen hun voortgang van die week kort bespreken. Deze meetings duren - afhankelijk van de omvang van de groep - niet langer dan 5 tot 10 minuten. Omdat deze methode zo succesvol is in de softwareontwikkeling wordt deze methode nu ook op andere bedrijfsvlakken toegepast. Zo is het ook mogelijk om dit toe te passen als ondernemer. Voordelen van strategische wendbaarheid Door met Agile te werken kunnen bedrijven zich oriënteren op externe ontwikkelingen. Wat er op de markt speelt wordt elke week bijgehouden en hier kan u zich in een team elke week op oriënteren. Het is de bedoeling dat u iedere week opnieuw bespreekt met uw projectgroep waar u zich de volgende week op gaat richten. Bouwstenen voor Agile ondernemen Als u met Agile wilt gaan beginnen zijn er vier bouwstenen waar u aan moet voldoen. Dit zijn de volgende bouwstenen: 1. Extern gericht Zorg ervoor dat u als bedrijf naar buiten gericht bent. Door continu in te spelen op wat uw omgeving doet en wat er plaatsvindt in de wereld kan u ervoor zorgen dat uw bedrijf interessant blijft. Verdiep u in de trends en bedreigingen voor uw bedrijf en bespreek dit ook met uw team. 2. Verbindend leiderschap Bij Agile is verbindend leiderschap zeer belangrijk. Keuzes worden overlegd en door meerdere managers samen gemaakt. Zorg dat dit goed gecommuniceerd en overlegd wordt. Het is de bedoeling dat iedereen achter het plan van de leiders staat zodat iedereen meewerkt aan de plannen. 3. Flexibele werkorganisatie Omdat er bij Agile elke week gekeken wordt waar de focus op ligt voor de volgende week is zijn er elke week andere doelstellingen. Voor deze doelstellingen worden andere taken gedaan. Er is minder sprake van een hiërarchie in uw organisatie als u werkt met de Agile methode. 4. Flexibele processen en ICT Zorg ervoor dat uw Agile methode ondersteund wordt door een ICT-tool, bijvoorbeeld Taiga. Hiermee kan iedereen zien waar er deze sprint aan gewerkt wordt en wat zijn of haar taken zijn. Bent u als bedrijf druk bezig met uw taken en kunt u de telefoon niet opnemen? Zorg dan dat iemand anders dit voor u doet! Bij Places Antwoordservice nemen getrainde call agents 24/7 voor u de telefoon op met een script, hierbij ontvangt u ook een terugbelnotitie met samenvatting van het gesprek per mail. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 024 - 3506953.

Dennis Arns
Strategie
13 januari 2017

Feedback is the way forward: zo kunt u continu constructieve feedback geven

Iedereen krijgt wel eens te maken met feedback. Er zijn vele verschillende manieren van feedback geven en ontvangen. Voorheen gebeurde dit vooral in de vorm van gesprekken, maar tegenwoordig ontvangen medewerkers het liefst continue feedback. Places.nl zocht voor u uit wat de voordelen van feedback zijn en hoe u het best feedback kan geven aan uw werknemers. De positieve effecten van feedback Zodra feedback op de juiste manier gegeven wordt kan dit voordelen hebben voor uw bedrijf. Zo kan feedback de tevredenheid van uw werknemers verhogen, is het prestatie bevorderend en stimuleert het uw medewerkers om meer initiatief te nemen. Het is dus van groot belang dat de feedbackprocessen binnen uw onderneming optimaal verlopen. Trends van feedback geven Vroeger werd feedback gegeven in enkel gesprekken tussen de medewerker en de leidinggevende. Tegenwoordig wordt feedback op veel andere manieren gegeven. Continue feedback krijgt tegenwoordig de voorkeur boven formele gesprekken. Tegenwoordig kunt u zelfs online feedback geven. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een app met een medewerkersbestand waarin korte feedback gegeven kan worden. Deze korte feedback kan uiteindelijk gebruikt worden in een gesprek. Medewerkers ervaren op deze manier meer diepgang en kunnen zichzelf beter ontwikkelen doordat zij vaker te horen krijgen hoe ze het beter kunnen doen. 5 tips voor feedback 1. Bepaal uw norm Bepaal voor u feedback gaat geven wat de norm is en welke verwachtingen u heeft bij de antwoorden. Voor uw norm hoeft u geen argumenten te geven, hier valt niet over te discussiëren. Geef de feedback naar aanleiding van de gestelde norm. 2. Wees ook positief Geef de feedback ontvanger niet alleen maar negatieve feedback, maar ook positieve feedback. Het is belangrijk dat de medewerker krijgt te horen wat hij of zij bijdraagt aan de organisatie, zowel negatief als positief. Bovendien motiveert een compliment op zijn tijd! 3. Bekijk het ontwikkelplan Kijk vooruit! Wat is het ontwikkelplan van de medewerker en hoe kan hieraan bijgedragen worden? Wees hierbij precies en concreet en bespreek dit met de medewerker. Zorg ervoor dat de feedback bijdraagt aan het uiteindelijke plan. 4. Houd rekening met de ander Houd rekening met de behoeften en belangen van de ander. Mocht de medewerker belemmeringen ervaren, neem deze dan weg als dat mogelijk is. Zorg dat er een goede balans is in wat u van de ander verwacht en wat diegene hiervoor terug krijgt. 5. Negatieve consequenties Bespreek niet alleen de oplossingen voor feedback met de medewerker, maar laat ook weten welke consequenties eraan hangen. Bespreek ook negatieve consequenties. Zorg ervoor dat deze in verhouding zijn met de norm die u gesteld heeft. Bereikbaar tijdens het voeren van gesprekken Natuurlijk wilt u tijdens het geven van feedback hier alle focus op leggen. Ondertussen alsnog per telefoon bereikbaar zijn? Dat kan door middel van de Places Antwoordservice. Hiermee mist u nooit een gesprek. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via 024-3506953.
Even geduld alstublieft...