Places logo
Menu

Gebruikersovereenkomst voor Places.nl BV

Places biedt heldere voorwaarden voor een betrouwbaar bedrijfsprofiel

gavel
Belangrijkste voorwaarden
- Beheren van bedrijfsprofiel volledig gratis
- Kosteloos bedrijfsgegevens aanpassen
- Vrije keuze voor betaalde diensten van Places.nl
verified
Over Places.nl
Places.nl B.V.
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen
KVK: 78272076

E-mail: info@places.nl
Tel: 024 – 3555 299

Gebruikersovereenkomst voor Places.nl B.V.

Deze Gebruikersovereenkomst is van toepassing op bezoekers cq gebruikers van de websites van Places.nl BV, thans Places.nl, Telefoonboek.nl, Openingstijden.com en Koos.nl.
Places.nl BV (hierna Places.nl) stelt haar websites beschikbaar aan bezoekers cq gebruikers onder de navolgende voorwaarden:

 1. Gebruikers en bezoekers dienen zich in alle opzichten, zoals in redelijkheid van een internetgebruiker te verwachten, verantwoord en zorgvuldig te gedragen. Gebruikers en bezoekers zullen niet in strijd handelen met wet- en regelgeving.
 2. Places.nl staat niet toe om de bereikbaarheidsgegevens1 die via haar websites ter beschikking worden gesteld aan bezoeker cq gebruikers op enigerlei wijze te verhandelen, te (laten) reproduceren en/of te gebruiken voor benadering voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.
 3. Bezoekers cq gebruikers mogen de websites van Places.nl alleen gebruiken voor het zoeken van individuele bereikbaarheidsgegevens. Het is bezoekers cq gebruikers echter niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Places.nl een substantieel of niet-substantieel deel van de beschikbaar gestelde bereikbaarheidsgegevens anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of (verder) te exploiteren.
 4. Het is bezoekers cq gebruikers niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Places.nl BV, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de bereikbaarheidsgegevens die op internet ter beschikking worden gesteld door Places.nl BV en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander Online of Offline netwerk dan ook.
 5. Bezoekers cq gebruikers mogen bereikbaarheidsgegevens slechts op het beeldscherm oproepen. De bereikbaarheidsgegevens mogen niet in een bestand worden opgeslagen anders dan in een tijdelijk bestand dat noodzakelijk is voor de goede werking van de browser in relatie tot de randapparatuur.
 6. Indien bezoekers en/of gebruikers niet in overeenstemming met het bovenstaande handelen behoudt Places.nl zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van bereikbaarheidsgegevens te verbieden en/of te blokkeren en daartoe technische voorzieningen te treffen. Dit alles is uitsluitend ter beoordeling van Places.nl BV.
 7. Places.nl BV spant zich in om de (bereikbaarheids)gegevens volledig, juist en voortdurende actueel te houden. Places.nl BV staat echter niet in voor de juistheid en de volledigheid van de (bereikbaarheids)gegevens beschikbaar gesteld via haar websites. Places.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de (bereikbaarheids)gegevens op haar websites. Evenmin accepteert Places.nl geen aansprakelijkheid wanneer haar websites tijdelijk niet kunnen worden geraadpleegd.
 8. Places.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 9. Places.nl adviseert om gebruik te maken van de laatste versie van jouw browser voor een zo goed mogelijke raadpleging van haar websites.
 10. Het is niet toegestaan om op de websites van Places.nl recensies of andere content te plaatsen die naar het oordeel van Places.nl de volgende aard, inhoud of strekking heeft:
  1. Recensies / content op het gebied van pornografie;
  2. Recensies / content die discriminatie, smaad, laster en/of treiterij of onnodige scheldpartijen bevat, of oproept tot haat;
  3. Recensies / content die als bedreigend kan worden ervaren;
  4. Recensies / content die de persoonlijke levenssfeer van een natuurlijke persoon (onevenredig) schendt;
  5. Recensies / content die inbreuk maakt op enig intellectuele eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, van Places.nl BV of van derden;
  6. Recensies / content waarvan aannemelijk is dat deze op enige andere manier in strijd met de wet is;
  7. Recensies / content voor commerciële doeleinden;
  8. Recensies / content die het goed functioneren van een computer of computernetwerk kan verhinderen.
 11. Places.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor enige geplaatste recensies uit. De auteur van een geplaatste recensie is zelf aansprakelijk en vrijwaart Telefoonboek.nl voor enige aanspraken van derden en voor de daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met door de auteur geplaatste content (recensies).
 12. Places.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor enige op haar websites geplaatste content om welke reden dan ook, en al dan niet met opgave van de reden, tijdelijk of permanent aan te passen, te verwijderen of te blokkeren.
 13. Places.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
 14. Bezoekers cq gebruikers dienen kennis te nemen van de privacy- en cookieverklaring en de algemene voorwaarden, welke onderdeel uitmaken van deze gebruikersovereenkomst.
 15. Op deze gebruikersovereenkomst zijn naast het Nederlands Recht, de algemene voorwaarden Places.nl BV van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de terzake bevoegde rechter.

Definities:

 1. Bereikbaarheidsgegevens: NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, openingstijden, website informatie, sociale media kanalen, reviews, telefonische bereikbaarheid en ratings en dergelijke informatie welke beschikbaar is op het platform.
 2. Decompileren: het omzetten van een programma naar code.

Nijmegen, 1 mei 2018