Privacy- en cookieverklaring Places.nl B.V.

Places biedt u heldere voorwaarden voor een betrouwbaar bedrijfsprofiel

Belangrijkste voorwaarden

 • Beheren van bedrijfsprofiel volledig gratis
 • Kosteloos bedrijfsgegevens aanpassen
 • Vrije keuze voor betaalde diensten van Places.nl

Over Places.nl

Places.nl B.V.
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen
KVK: 78272076

E-mail: info@places.nl
Tel: 024 – 3555 299


Privacy- en cookieverklaring Places.nl B.V.

Deze website wordt aangeboden door Places.nl BV. Het is voor ons van groot belang om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Hierbij houden wij ons aan wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Places.nl BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2019.
Update 24 mei 2019: bewaartermijnen gespecificeerd en derden partijen toegevoegd.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • het toesturen van brieven;
 • het opnemen van contact met u, indien u ons hierom verzoekt;
 • het toesturen van onze nieuwsbrief indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstellingen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.


Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • Bedrijfsnaam- en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adressen;
 • Apparaatgegevens;
 • Cookie-ID;
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht;
 • Sollicitatiegegevens.

Dit doen wij op basis van uw toestemming, omdat u een overeenkomst met ons heeft gesloten of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd en afgewogen belang hebben.


Herkomst van gegevens

Places.nl BV verkrijgt gegevens die via de website toegankelijk zijn uit openbaar toegankelijke bronnen en registers, zoals het Handelsregister. Voorts wordt bij de samenstelling gebruik gemaakt van bestanden van Coin en de Kamer van Koophandel. Het raadplegen van deze gegevens is onderworpen aan de gebruikersovereenkomst.

Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt van bezoekers van de website en van klanten van de websites die worden geëxploiteerd door Places.nl BV. Zo worden er cookies geplaatst bij bezoekers van de website en worden persoonsgegevens die door klanten worden verstrekt gebruikt om informatie toe te sturen over producten en diensten van Places.nl BV. Hierbij wordt rekening gehouden met uw voorkeuren en de wettelijke verplichtingen rondom commerciële communicatie.


Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Gegevens die u ons toezendt via een bericht bewaren wij zolang als nodig is om uw vraag of verzoek volledig af te handelen.

Core business


 • Doeleinde: Toegang en gebruik van ons Platform of Diensten
 • Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, KvK nummer, mogelijk gevoelige gegevens, geslacht, accountnaam, wachtwoord en betalingsgegevens
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Financiële administratie en facturatie
 • Gegevens: Betalingsgegevens, NAW-gegevens
 • Grondslag: Wettelijke verplichting
 • Bewaartermijn: Zeven jaar
 • Doeleinde: Publicatie op Telefoonboek.nl en Openingstijden.com
 • Gegevens: NAW-gegevens en bedrijfsnaam (indien aangemeld telefoonnummer en e-mailadres)
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing


 • Doeleinde: Direct marketing
 • Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, interesse in een product, bestelgeschiedenis en website cookies
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Retargeting
 • Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, interesse in een product, bestelgeschiedenis, cookies, Facebook Pixel
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zeven jaar

Derden

Wij verstrekken de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers, zoals Google Mijn Bedrijf, Uberall, Google (voor analytics , retargeting en Ads), Sendgrid (voor e-mailmarketing), Motto, Jetmail (brievenzendingen), MessageBird (SMS), Facebook, Openprovider, Next Day Media (advertenties), Rackspace (hosting), Google Cloud Platform (hosting), FreshDesk (helpdesk support), Pay.nl en Rabobank (betaaldienstverleners)


Nieuwsbrief

We kunnen u, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen met betrekking tot aanbiedingen van producten of diensten van Places.nl. Als u geen e-mail meer wil ontvangen dan kunt u zich afmelden door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail van Places.nl.


Beveiliging

Places.nl BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen. Hierbij spant Places.nl BV zich in om haar dienstverlening op een veilige manier plaats te laten vinden en misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.


Geplaatste cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder 'cookies' genoemd.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw interesses (advertentiecookies);
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies).

Let op: de privacyverklaringen van derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.


Analytische cookies

We maken gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

 • Clicky
 • GA Audiences
 • Google Analytics
 • LinkedIn Analytics
 • New Relic

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.


Advertentiecookies

Naast bovengenoemde cookies maken wij gebruik van de volgende advertentiecookies, om uw online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties:

 • AdPilot
 • AppNexus
 • BidSwitch
 • Bing Ads
 • Criteo
 • Delta Projects
 • DoubleClick
 • DoubleClick Ad Exchange
 • Facebook Custom Audience
 • Facebook Impressions
 • Facebook Pixel
 • GetIntent
 • Google Adsense
 • Google Adwords Users Lists
 • Google Dynamic Remarket
 • Improve Digital
 • LinkedIn Ads
 • MediaMatch
 • OnAudience
 • Weborama

Sociale media cookies
 • Facebook Connect
 • Google+ Platform

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.


Op de website treft u links aan naar andere websites. Places.nl BV kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.


Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen

Als u nog vragen heeft over deze privacy- en cookieverklaring, neemt u dan contact op met:


Places.nl BV
Bezoekadres:
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen