Algemene voorwaarden voor Telefoonboek B.V.

Places biedt u heldere voorwaarden voor een betrouwbare bedrijfsvermelding


Belangrijkste voorwaarden

 • Standaard bedrijfsvermelding volledig gratis
 • Zonder kosten gegevens aanpassen
 • Vrije keuze voor betaalde vermelding met advertentie

Over Telefoonboek

Telefoonboek B.V.
Oranjesingel 76
6511 NZ Nijmegen
KVK: 50105434

info@telefoonboek.nl
Tel. 024 3555 299

Gratis online bedrijfsvermelding: gegarandeerd zonder kosten

Bij Telefoonboek kunt u kiezen uit twee soorten bedrijfsvermeldingen; gratis en betaald. Met de gratis online vermelding toont u uw adresgegevens, telefoonnummer en categorie. Daarnaast kunt u gratis uw openingstijden, een omschrijving, social media links en parkeergelegenheid toevoegen. Met een betaalde online vermelding kunt u naast de basisgegevens ook uw website tonen en foto's en video toevoegen. Ook kunt u met een betaalde vermelding een advertentie aanmaken zodat u boven de standaard resultaten zichtbaar bent. Een gratis online vermelding is en blijft volledig gratis.


Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor de al dan niet betaalde dienstverlening door Telefoonboek.
 2. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
  1. Telefoonboek: de besloten vennootschap Telefoonboek.nl B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan: Oranjesingel 76, 6511 NZ Nijmegen. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50105434.
  2. Dienstverlening: de prestaties, uitsluitend aan te wenden voor de eigen bedrijfsvoering en niet voor, al dan niet, bedrijfsmatige toepassing voor, of ten behoeve van derden, waartoe Telefoonboek zich verbonden heeft, onder meer krachtens overeenkomst van opdracht, alsmede de werkzaamheden, die Telefoonboek voor Adverteerder verricht en/of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten;
  3. Gratis online vermelding: de gratis online vermelding op de websites van Telefoonboek; thans Telefoonboek.nl, Places.nl, en Openingstijden.com;
  4. Online vermelding: de betaalde online vermelding op de websites van Telefoonboek; thans Telefoonboek.nl, Places.nl en Openingstijden.com;
  5. Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, of schriftelijk, of via een van de websites van Telefoonboek of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Telefoonboek aangeboden dienstverlening, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst;
  6. Gebruikersovereenkomst: de voorwaarden waaronder het gebruiken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het raadplegen van de websites van Telefoonboek.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Telefoonboek ter zake van dienstverlening, aan of voor Adverteerder ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door Telefoonboek. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn deze ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Adverteerder wordt door Telefoonboek uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Telefoonboek en Adverteerder gelden in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
 6. Adverteerder geeft Telefoonboek bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij of andere derden.
 7. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Telefoonboek worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Telefoonboek in de relatie met Adverteerder worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Adverteerder. Artikelen 7:404 BW en 7:407, lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Telefoonboek en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Telefoonboek zijn vrijblijvend, tenzij hierin uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De websites van Telefoonboek gelden als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een ieder die de website van Telefoonboek bezoekt en informatie welke door middel van de website beschikbaar is of kan worden, tot zich neemt, gaat hierdoor een Gebruikersovereenkomst aan met Telefoonboek en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Dit geldt alleen niet, indien hij een van de websites van Telefoonboek onverwijld na het benaderen daarvan verlaat zonder de aldaar beschikbaar gestelde informatie tot zich te nemen.
 3. De (elektronische) administratie van Telefoonboek geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van tot stand gekomen overeenkomst of overeenkomsten met Adverteerder.

Artikel 4 - Afkoelingsperiode

 1. Adverteerder heeft – al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf - het recht de dienstverlening te herroepen binnen 7 (zeven) werkdagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Door Telefoonboek worden niet teruggenomen: dienstverlening die tot stand is gekomen overeenkomstig specificaties van de Adverteerder.

Artikel 5 - Gratis Online Vermelding

 1. Telefoonboek behoudt zich bij het plaatsen en/of verzorgen van de Gratis Online Vermelding voor Adverteerder het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn - om in hetgeen door Adverteerder aan Telefoonboek ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgever technisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt.
 2. Telefoonboek staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de mede door Adverteerder aan Telefoonboek verstrekte gegevens die voor de Gratis Online vermelding worden gebruikt. Telefoonboek aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Adverteerder (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Telefoonboek aanleiding kan geven de Gratis Online Vermelding aan te passen en/of, tijdelijk of permanent te verwijderen.
 3. Adverteerder kan te allen tijde Telefoonboek verzoeken om de vermelding tijdelijk of permanent verwijderen.

Artikel 6 - Online Vermelding

 1. Telefoonboek behoudt zich bij het plaatsen en/of verzorgen van de Online Vermelding voor Adverteerder het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn - om in hetgeen door Adverteerder aan Telefoonboek ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgever technisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt.
 2. Telefoonboek staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de mede door Adverteerder aan Telefoonboek verstrekte gegevens die voor de Online vermelding worden gebruikt. Telefoonboek aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Adverteerder (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Telefoonboek aanleiding kan geven de Online Vermelding aan te passen en/of, tijdelijk of permanent te verwijderen.
 3. Adverteerder kan te allen tijde Telefoonboek verzoeken om de vermelding tijdelijk of permanent verwijderen. De Adverteerder blijft dan wel de vergoeding verschuldigd over de overeengekomen periode van vermelding.

Artikel 7 - Aflevering

 1. De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Telefoonboek niet in verzuim. Evenmin heeft Adverteerder alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Telefoonboek is niet gebonden aan levertijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Telefoonboek, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van Telefoonboek of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen.

Artikel 8 - Uitvoering van de dienstverlening

 1. Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, is het voorgaande omtrent aflevering ook van toepassing op dienstverlening, tenzij de aard daarvan zich tegen toepassing verzet. Telefoonboek zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Telefoonboek richt zich uitdrukkelijk alleen tot Adverteerder van Telefoonboek en niet tot bij Adverteerder betrokken derden. Telefoonboek staat evenwel niet in voor het bereiken van door Adverteerder beoogd resultaat.
 2. Adverteerder is gehouden alle door Telefoonboek verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Adverteerder gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Telefoonboek.
 3. Telefoonboek staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door Adverteerder aan Telefoonboek verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Adverteerder (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Telefoonboek aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Telefoonboek zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Adverteerder erkent dat de werkzaamheden van Telefoonboek een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van Telefoonboek en de subjectieve beoordelingsaspecten, die daarbij steeds een rol spelen, sluit Telefoonboek iedere aansprakelijkheid ten aanzien van haar werkzaamheden, anders dan ten gevolge van grove schuld en opzet, uit.
 5. Indien Adverteerder constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Telefoonboek in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan Telefoonboek schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Telefoonboek zal in voorkomende gevallen door Adverteerder een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Adverteerder tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Telefoonboek zoals bedoeld hieronder in de bepaling "Aansprakelijkheid".

Artikel 9 - Gegevensverwerking

 1. Telefoonboek legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door Adverteerder, mede door het gebruik van de dienstverlening door Adverteerder, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. Hierbij tracht Telefoonboek rekening te houden met uw persoonlijke voorkeuren. Voorts kunnen (NAW-)gegevens, voor het toesturen van informatie, worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden met relevante informatie voor uw bedrijfsvoering. Het e-mailadres echter wordt uitsluitend door Telefoonboek gebruikt of pas na voorafgaande toestemming van de Adverteerder aan derden ter beschikking gesteld. Indien u geen prijs stelt op informatie dan kunt u dat kenbaar maken aan Telefoonboek, ovv Telefoonboek Klantenservice, Postbus 10, 6500 AA Nijmegen. Wanneer u van Telefoonboek per e-mail geen informatie wenst te ontvangen, dan kunt u ook gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in ieder bericht is opgenomen. De gegevensverwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.
 2. Op de gegevensverwerking is de privacy statement van toepassing.

Artikel 10 - Rechten van intellectuele of industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom en databankrecht berusten uitsluitend bij Telefoonboek. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van Telefoonboek, die tegenover Adverteerder alleen worden vertegenwoordigd door Telefoonboek, hieronder begrepen.
 2. Adverteerder zal Telefoonboek vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat weergegeven werken, welke op verzoek van Adverteerder zijn geplaatst inbreuk maken op een recht van intellectuele of industriële eigendom. Telefoonboek zal de Adverteerder onverwijld informeren indien zich deze situatie voordoet.
 3. Telefoonboek zal zoals omschreven in deze algemene voorwaarden Adverteerder vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat de dienstverlening inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Adverteerder Telefoonboek onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de rechtsvordering, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Telefoonboek. Adverteerder zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Telefoonboek verlenen om zich, zo nodig in naam van Adverteerder, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. De verplichting tot vrijwaring door Telefoonboek vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Adverteerder heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
 4. Indien in rechte onherroepelijk vast zou komen te staan dat de dienstverlening inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Telefoonboek een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zal voordoen, dan zal Telefoonboek (indien mogelijk) de dienstverlening tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat Adverteerder de dienstverlening ongestoord kan blijven genieten. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Telefoonboek wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Telefoonboek voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de dienstverlening in een niet door Telefoonboek gemodificeerde vorm of versie, in samenhang met niet door Telefoonboek geleverde dienstverlening en/of op een andere wijze dan waarvoor de dienstverlening is ontwikkeld of bestemd.

Artikel 11 - Overmacht

 1. Telefoonboek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld van Telefoonboek. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Telefoonboek en of derden die Telefoonboek voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
 2. In geval van overmacht aan de zijde van Telefoonboek worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmacht situatie van Telefoonboek langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12 - Prijs

 1. Alle prijzen zijn in Euro exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Adverteerder te betalen periodiek vervallende bedragen dan geldt dat Telefoonboek gerechtigd is door middel van een kennisgeving (per e-mail of schriftelijk) op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. De wijziging gaat niet in in de eerste drie maanden dat de overeenkomst tussen partijen heeft geduurd. Het voorgaande is niet op prijsverlagingen van toepassing.
 3. Telefoonboek is in alle andere gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een kennisgeving (per e-mail of schriftelijk) aan Adverteerder aan te passen voor dienstverlening die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien Adverteerder niet akkoord wenst te gaan met een door Telefoonboek kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, dan is Adverteerder gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die leden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Telefoonboek genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 13 - Betaling

 1. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Adverteerder binnen dertig dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen. Betaling kan, op aanwijzing van Telefoonboek, geschieden door middel van acceptgiro, credit card, Paypall of Ideal.
 2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is Telefoonboek gerechtigd, na verkregen (telefonische) toestemming van Adverteerder, aan Adverteerder gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van Adverteerder te laten uitvoeren. Indien een Adverteerder een dergelijke automatische incasso wenst te storneren zal de Adverteerder voorafgaand aan deze stornering eerst in overleg treden met Telefoonboek. Indien Adverteerder per credit card heeft betaald of een automatische incasso heeft gegeven en blijkt dat incasso door Telefoonboek niet mogelijk is door saldotekort, is Telefoonboek gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso te plaatsen.
 3. Indien Telefoonboek de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Adverteerder, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5% (anderhalf procent) per maand of deel van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Indien Adverteerder na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Adverteerder naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 50,– (vijftig euro) te vermeerderen met BTW.

Artikel 14. - Zekerheid

 1. Adverteerder is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Telefoonboek zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde of in verband met overeenkomsten en/of rechtshandelingen tot stand gekomen tussen Telefoonboek en Adverteerder of niet-nakoming daarvan verschuldigd is aan Telefoonboek ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan Telefoonboek uit welke hoofde dan ook.
 2. Adverteerder heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Telefoonboek heeft het recht al hetgeen zij uit al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk van Adverteerder heeft te verrekenen.

Artikel 15. - Aansprakelijkheid

 1. Telefoonboek is niet aansprakelijk voor schade die Adverteerder lijdt door tekortkomingen van Telefoonboek en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Telefoonboek.
 2. Telefoonboek is evenwel niet aansprakelijk voor:
  1. bij Adverteerder of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Adverteerder aan Telefoonboek of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Adverteerder; en
  2. bij Adverteerder of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Telefoonboek ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en/of andere derden.

 3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Telefoonboek en de door Telefoonboek ingeschakelde derden voor door Adverteerder geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. De totale vergoedingsplicht van Telefoonboek zal in geen geval meer dan € 1299,– (twaalfhonderd en negenennegentig euro) bedragen.
 4. Aansprakelijkheid van Telefoonboek voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Adverteerder is gehouden Telefoonboek schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Telefoonboek en Adverteerder, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Telefoonboek.
 6. Indien Telefoonboek ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door Adverteerder wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij.
 7. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 1 (één) maand nadat Adverteerder de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Telefoonboek schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 8. Adverteerder vrijwaart Telefoonboek voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, welke verband houden met zaken, rechten, informatie, die Adverteerder aan Telefoonboek verschaft en/of beschikbaar heeft gehouden.

Artikel 16 - Duur en opzegging

 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van dienstverlening door Telefoonboek aan Adverteerder, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor 1 (één) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen.
 2. Een overeenkomst tussen Telefoonboek en Adverteerder, die is aangegaan voor 1 (één) jaar zal elk jaar na deze termijn stilzwijgend voor 1 (één) jaar worden verlengd tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt, waarbij een opzegtermijn van één maand wordt gehanteerd. Deze bepaling geldt niet voor een dienstverlening welke, om niet door Telefoonboek met Adverteerder is aangegaan. Deze eindigt na verloop van de periode voor welke deze is aangegaan van rechtswege.
 3. Telefoonboek heeft het recht een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen met inachtneming van een kortere opzegtermijn, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door Adverteerder verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd.
 4. Partijen zullen wegens contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 17 - Ontbinding

 1. Adverteerder heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien Telefoonboek, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Indien Adverteerder op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds dienstverlening ontvangt, dan zal deze dienstverlening en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Telefoonboek ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
 2. Indien Telefoonboek aansprakelijk is jegens Adverteerder en/of tot nakoming gehouden, is Telefoonboek, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Telefoonboek tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Telefoonboek zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. Telefoonboek kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Adverteerder - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van Adverteerder wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Telefoonboek zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Bedragen die Telefoonboek heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomsten tussen Telefoonboek en Adverteerder worden beheerst door Nederlands recht.
 2. De geschillen welke tussen Telefoonboek en Adverteerder mochten ontstaan naar aanleiding van een door Telefoonboek met Adverteerder gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde het geschil bevoegde rechter.

Nijmegen, 27 april 2012


Download hier de algemene voorwaarden in PDF-formaat


Veelgestelde vragen

Is gratis echt gratis?

Ja, een standaard online bedrijfsvermelding bij Telefoonboek is helemaal gratis. Ook het wijzigen van gegevens is kosteloos. Wilt u meer informatie tonen of opvallen tussen uw concurrenten? Dan kunt u voor een betaald abonnement kiezen, maar dit hoeft niet.

Wanneer kies ik voor betaald?

Wilt u extra informatie zoals uw website, logo en foto's tonen en adverteren boven de standaard resultaten? Dan kiest u voor een betaald pakket. Dit kan vanuit uw account op Places.nl of door contact op te nemen met Telefoonboek.

Is een betaald pakket opzegbaar?

Een betaalde bedrijfsvermelding is jaarlijks opzegbaar. Bij afsluiting ontvangt u een factuur voor het jaarbedrag, die u voldoet per automatische incasso.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u een vraag of heeft u ondersteuning nodig bij het maken van uw bedrijfsvermelding of advertentie? Wij helpen u graag. Mail naar info@telefoonboek.nl bel tijdens kantooruren naar 024 3555299.