Places logo
Menu

Algemene voorwaarden voor Places.nl B.V.

Places.nl biedt heldere voorwaarden voor een betrouwbare dienstverlening

gavel
Belangrijkste voorwaarden
- Beheren van bedrijfsprofiel volledig gratis
- Kosteloos bedrijfsgegevens aanpassen
- Vrije keuze voor betaalde diensten van Places.nl
verified
Over Places.nl
Places.nl B.V.
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen
KVK: 78272076

E-mail: info@places.nl
Tel: 024 – 3555 299

Algemene voorwaarden Places.nl B.V.


Artikel 1 - DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.
 1. Account: de persoonlijke online omgeving welke door Places.nl aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld met als doel de Website te kunnen gebruiken en Diensten af te kunnen sluiten dan wel te gebruiken.
 2. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 3. Places profiel: de Dienst waarbij uw bedrijfsprofiel gratis of betaald online wordt geplaatst.
 4. Dienst: de dienst op het gebied van zakelijke ondersteuning of van plaatsing van advertentiemateriaal die door Places.nl middels de Website wordt aangeboden en waarvoor een Overeenkomst wordt gesloten om gebruik van deze dienst mogelijk te maken.
 5. Dienstvoorwaarden: de specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de Dienst welke – naast de Algemene Voorwaarden – onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
 6. Gebruiker: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf met wie Places.nl een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van de Website en/of de Dienst.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst die Gebruiker en Places.nl met elkaar sluiten. Op basis van deze afspraken zal Places.nl de Dienst uitvoeren. De Algemene Voorwaarden en eventueel aanvullende Dienstvoorwaarden maken onderdeel uit van deze overeenkomst.
 8. Verwerkersovereenkomst: bijlage bij deze Algemene Voorwaarden, die eveneens integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. In deze bijlage zijn rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd.
 9. Platform: de Dienst(en) en de Website gezamenlijk.
 10. Places.nl: de besloten vennootschap Places.nl B.V., kantoorhoudend te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78272076.
 11. Website: www.places.nl, www.telefoonboek.nl, www.openingstijden.com, www.koos.nl en www.beste.nl dan wel subdomeinen en andere extensies van de betreffende domeinen of de aan de Diensten gelieerde domeinnamen waaronder Google Mijn Bedrijf en Uberall.


Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Places.nl ter zake van de via de Website aangeboden Diensten en het gebruik van de Website. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Gebruiker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Places.nl alleen bindend indien en voor zover deze door Places.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Dienstvoorwaarden, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  1. de Overeenkomst;
  2. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;
  3. de eventueel van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden;
  4. deze Algemene Voorwaarden;
  5. de Verwerkersovereenkomst


Artikel 3 - TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst tussen Places.nl en Gebruiker komt tot stand nadat de bestelling door Places.nl schriftelijk is bevestigd. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.
 2. Places.nl is te allen tijde gerechtigd een elektronische bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.
 3. Indien de Dienst wordt geleverd door een derde, spant Places.nl zich in te bemiddelen tussen Gebruiker en de leverancier van de Dienst. Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en eventueel aanvullende voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de Overeenkomst tot levering van de Dienst.
 4. Nadat de betaling van de kosten voor de eerste periode en eventuele aansluitkosten is voltooid, verkrijgt Gebruiker zo spoedig mogelijk toegang tot de Dienst op grond van de daarvoor gesloten Overeenkomst. De Dienst is enkel via de Website te benaderen.
 5. De door Places.nl genoemde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben in geen geval een fataal karakter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Op het gebruik van de Dienst kunnen mogelijk Dienstvoorwaarden van toepassing zijn. Deze zullen bij de elektronische bestelling of het eerste gebruik van de Dienst ter hand worden gesteld aan Gebruiker. Gebruiker verklaart akkoord te gaan met deze Dienstvoorwaarden.
 7. Gebruiker is er zich van bewust dat de Dienst als zijnde standaard software wordt aangeboden en dat Gebruiker specifieke wijzigingen in de functionaliteit van de Dienst niet mogelijk is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Het is Gebruiker verboden de Dienst weder te verkopen of op een andere wijze beschikbaar te stellen aan derden.
 9. Places.nl zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Places.nl staat evenwel niet in voor het bereiken van door Gebruiker beoogd resultaat.
 10. Gebruiker is gehouden alle door Places.nl verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Gebruiker gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Places.nl.
 11. Places.nl staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door adverteerder aan Places.nl verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door adverteerder (ook al zijn deze volledig te goede trouw verstrekt) Places.nl aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de geplaatste inhoud of Places profiel te wijzigen. Places.nl zal in deze gevallen nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.


Artikel 4 - HERROEPINGSRECHT

 1. Dit artikel is niet van toepassing op de Gebruiker die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf. De Gebruiker die handelt in hoedanigheid van consument heeft het recht om de Overeenkomst kosteloos te herroepen binnen 14 dagen na aankoop. De gebruiker in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht de Dienst te herroepen binnen 7 (zeven) werkdagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. De Gebruiker is in dat geval alleen verplicht eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de Dienst tot het moment van ontbinding.
 3. De Gebruiker kan de Overeenkomst ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Places.nl, of door op een andere ondubbelzinnige wijze aan Places.nl bekend te maken dat de Gebruiker van de koop afziet.
 4. In het geval van een digitale melding, bevestigt Places.nl de ontvangst daarvan.
 5. Als de Gebruiker al een deel heeft betaald, zal Places.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Dit doet Places.nl op dezelfde wijze als waarop de Gebruiker de bestelling heeft betaald.
 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Diensten die met toestemming van de Gebruiker binnen de 14-dagen termijn volledig zijn uitgevoerd.


Artikel 5 - GEBRUIK VAN HET PLATFORM

 1. De Website wordt door Places.nl aangeboden met als doel om Diensten aan te bieden aan Gebruiker, gezamenlijk te noemen en zoals gedefinieerd als "het Platform".
 2. Voor zover mogelijk levert Places.nl het Platform "as-is", wat betekent dat zij geen garanties geeft over de werking van het Platform. Places.nl spant zich echter in het Platform te leveren conform de omschrijving.
 3. Om het Platform te kunnen gebruiken, zal Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen van Places.nl nadat Gebruiker de registratie van het Account heeft voltooid.
 4. Places.nl heeft te allen tijde het recht het Account na registratie te blokkeren of te verwijderen, zonder opgaaf van redenen.
 5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een gebruikersnaam en wachtwoord, ondanks dat deze mogelijk in eerste instantie zijn aangemaakt door Places.nl.
 6. Places.nl verstrekt Gebruiker hierbij en op grond van de Overeenkomst een beperkt gebruiksrecht voor het Platform. Dit recht is gebonden aan Gebruiker en kan niet worden overgedragen. Dit betekent dat enkel Gebruiker gebruik mag maken van het Platform en Gebruiker het Platform niet ter beschikking mag stellen aan derden.
 7. Gebruiker dient de toegang tot zijn Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. Places.nl mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het Account van Gebruiker na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeurt.
 8. Gebruiker is aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Gebruiker bij Places.nl tijdig heeft gemeld dat een ander zijn wachtwoord kent en Places.nl in staat is om toegang tot het Account te blokkeren.
 9. In aanvulling op het vorige artikel is Places.nl niet aansprakelijk voor eventuele schade als het gevolg van het niet tijdig (kunnen) blokkeren van het Account.


Artikel 6 - GEBRUIKSREGELS

 1. Het is verboden het Platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van Accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.
 2. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het verboden het Platform negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van het Platform of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt mede verstaan maar is niet beperkt tot:
  1. grootschalig ongevraagde e-mail of andere communicatie versturen,
  2. II. overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van (D)DoS-aanvallen ((Distributed) Denial of Service), , het besturen van botnets of kwaadaardige software zoals virussen of spyware.
 3. Indien Places.nl constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Places.nl zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Places.nl heeft daarbij het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder de reeds betaalde kosten terug te betalen. Daarnaast heeft Places.nl het recht het Account van Gebruiker te blokkeren.
  Beëindiging van de Overeenkomst of het blokkeren van het Account ontslaat Gebruiker in geen geval van de betalingsverplichtingen met betrekking tot openstaande vorderingen.
 4. Indien naar het oordeel van Places.nl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform, is Places.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 5. Places.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Places.nl gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 6. Places.nl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Places.nl van alle claims van derden in verband met door Gebruiker geplaatste informatie.
 7. Places.nl is gerechtigd om inhoud van Places profielen te wijzigen of te verwijderen. Places.nl is hiertoe echter niet verplicht en benadrukt dat de Places profielen niet actief gemonitord worden.
 8. In geval van tijdelijke of permanente wijziging of verwijdering van het Places profiel blijft de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd.


Artikel 7 - BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

 1. Places.nl spant zich in om het Platform beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Places.nl onderhoudt het Platform actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd, maar Places.nl is hiertoe niet gehouden.
 3. Places.nl mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Places.nl zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Places.nl is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.


Artikel 8 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website is het intellectueel eigendom van Places.nl of dat van haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Places.nl, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via het Platform is en blijft eigendom van Gebruiker (of dat van haar licentiegevers). Places.nl verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Platform, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Places.nl.
 3. Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in het vorige artikel valt ook het recht om de informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze informatie is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.
 4. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Places.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Places.nl een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 5. Places.nl zal geen kennis nemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via het Platform, tenzij dit expliciet is overeengekomen met Gebruiker of Gebruiker daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Gebruiker zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 6. Voor sommige Platformen wordt de in het vorige lid bedoelde overeenkomst standaard met Gebruiker gesloten. Dit betreft in ieder geval Koos.nl, Places.nl en Places.nl/antwoordservice
 7. Gebruiker geeft Places.nl hierbij het recht om de (handels)naam, logo's en andere merken van Gebruiker te gebruiken ter promotie van het Platform.


Artikel 9 - PERSOONSGEGEVENS

 1. Indien Places.nl uit hoofde van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, en daarmee dus als Verwerker optreedt in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, gelden daarvoor de afspraken die zijn vastgelegd in het Addendum onder deze Algemene voorwaarden.


Artikel 10 - PRIJZEN

 1. Het gebruik van de Website is in eerste instantie kosteloos. Indien Gebruiker gebruik wil maken van de via de Website aangeboden Diensten, heeft zij de mogelijkheid hiervoor een Overeenkomst te sluiten.
 2. De prijzen voor de Diensten staan vermeld op de Website of in het door Places.nl gedane aanbod.
 3. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Places.nl en/of op de Website genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. Indien een prijs is gebaseerd op door Gebruiker verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, heeft Places.nl het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 5. Ten behoeve van het in rekening brengen van de kosten met betrekking tot het gebruik van de Dienst heeft Places.nl het recht om het gebruik door Gebruiker actief te monitoren ten aanzien van het daadwerkelijke gebruik. Places.nl garandeert dat zij niet de inhoud van het gebruik monitort, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Places.nl is gerechtigd de gehanteerde tarieven per kwartaal te wijzigen. Places.nl zal de wijzigingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via het Platform aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.
 7. Indien de prijswijziging als bedoeld in het vorige lid meer dan 5% bedraagt en Gebruiker deze wijziging niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
 8. Indien de Gebruiker handelt in de hoedanigheid van consument, en deze Gebruiker wenst de in artikel 10 lid 6 bedoelde wijziging niet te accepteren, dan heeft deze Gebruiker de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst. Deze Gebruiker heeft deze mogelijkheid niet, als de wijziging een wijziging betreft als gevolg van:
  1. inflatie, zoals vastgesteld in de CBS Dienstenprijsindex code 7222;
  2. gewijzigde tarieven van toeleveranciers die naar rato aan de Gebruiker worden doorberekend.


Artikel 11 - BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Gebruiker gaat akkoord met de elektronische facturatie door Places.nl. Facturen zullen in PDF of ander passend formaat worden verzonden aan het bij Places.nl bekende e-mailadres van Gebruiker.
 2. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Gebruiker die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Places.nl gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst.
 3. In aanvulling op het vorige lid heeft Places.nl tevens het recht de toegang tot de alle andere aan Gebruiker geleverde Diensten te beperken.
 4. Indien Gebruiker meent dat een factuur onjuist is, dient Gebruiker vóór het einde van de betalingstermijn schriftelijk haar bezwaren aan Places.nl te melden. Places.nl zal dan een onderzoek instellen. Het gedeelte van de factuur waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.
 5. Indien Places.nl het verschuldigde bedrag niet kan incasseren en/of bij een niet tijdige betaling is Gebruiker, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 6. Onze incassomachtiging blijft onaangetast bij de overgang naar een nieuw rechtspersoon vanwege verkoop van de activa en/of een aandelentransactie.


Artikel 12 - OVERMACHT

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)DoS-aanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Places.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Places.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst door Places.nl worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 2. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmachtssituatie.


Artikel 13 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Gebruiker handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de hierna volgende bepalingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van Places.nl.
 2. Places.nl is jegens Gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  1. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken ("zaakschade");
  2. redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft moeten maken om Places.nl er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
  4. redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 3. Places.nl is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Gebruiker en schade wegens door Places.nl gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
 4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 2 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Gebruiker in twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis aan Places.nl onder de Overeenkomst heeft betaald en met een maximum van EUR 250,00 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Het totale maximum aan aanspraken bedraagt EUR 500,00 inclusief btw per jaar.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Places.nl.
 6. De aansprakelijkheid van Places.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker Places.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Places.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Places.nl in staat is adequaat te reageren.
 7. Gebruiker vrijwaart Places.nl van alle claims van derden in verband met de data die Gebruiker opslaat en uitleest middels het Platform, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van rechten van derden.
 8. Gebruiker vrijwaart Places.nl in het bijzonder voor claims van toezichthouders met betrekking tot het niet naleven van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving door Gebruiker.
 9. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Places.nl worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Places.nl in de relatie met Adverteerder worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Adverteerder. Artikelen 7:404 BW en 7:407, lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Places.nl en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.


Artikel 14. - GEHEIMHOUDING

 1. Ieder der partijen is strikt gehouden aan geheimhouding in welk kader zij informatie die als vertrouwelijk of geheim te beschouwen is en waarover zij in het kader van de Overeenkomst de beschikking over krijgen op geen enkele wijze gebruiken om er eigen voordeel mee te (kunnen) behalen dan wel een derde er voordeel mee te (kunnen) laten behalen. Alle informatie die door Places.nl ter beschikking is gesteld of gebruikt wordt zoals doch niet beperkt tot software, documentatie, modellen of andere zaken en alle gegevens over Places.nl en haar onderneming en in dat kader ondernomen dan wel te ondernemen activiteiten die niet vrijelijk bekend zijn, moet worden aangemerkt als informatie waarover de Gebruiker zich verplicht tot geheimhouding.
 2. Niet tegenstaande het vorige lid, is Places.nl gerechtigd om haar relatie met Gebruiker en het behaalde resultaat te gebruiken in commerciële activiteiten ten behoeve van haar bedrijfsvoering.


Artikel 15. - BOETEBEDING

 1. In het geval van schending van 7 en/of 13 zal Gebruiker een direct opeisbare boete van EUR 500,- per overtreding en EUR 50,- per dag dat de schending voortduurt verbeuren aan Places.nl, welke niet in aanmerking komt voor enige verrekening. Deze bepaling laat onverminderd het recht van Places.nl tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen (al dan niet in combinatie met voornoemde boete).


Artikel 16 - DUUR EN OPZEGGING

 1. De Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker een elektronische bestelling plaatst via de Portal en wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld op de Website.
 2. De Overeenkomst tussen Places.nl en Gebruiker, die is aangegaan voor 1 (één) jaar zal elk jaar na deze termijn stilzwijgend voor 1 (één) jaar worden verlengd tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt, waarbij een opzegtermijn van één kalendermaand wordt gehanteerd. Voor de Gebruiker die handelt in hoedanigheid van consument geldt na eerste verlenging een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand. Deze bepaling geldt niet voor een gratis Places profiel. Deze Dienst eindigt van rechtswege na verloop van de periode voor welke deze is aangegaan.
 3. Bij opzegging en beëindiging van de Overeenkomst is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de via de Dienst opgeslagen data. Places.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als het gevolg van het verwijderen van de data na afloop van de Overeenkomst.
 4. Places.nl heeft het recht de Overeenkomst en/of de Overeenkomst per direct te beëindigen indien Gebruiker de voorwaarden uit de Overeenkomst overtreedt. Gebruiker heeft in geen geval recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen. Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Gebruiker in geen geval van de betalingsverplichtingen met betrekking tot openstaande vorderingen.


Artikel 17 - WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. Places.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en/of de van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden op ieder moment aan te passen.
 2. Places.nl zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via het Platform aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.
 3. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling in de Algemene Voorwaarden en/of de van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.


Artikel 18 - OVERIGE BEPALINGEN

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Gelderland locatie Nijmegen.
 3. Places.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Diensten of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of de eventueel van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 5. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Places.nl wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker dienaangaande tegenbewijs levert.
 6. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of de eventueel van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.ADDENDUM A – VERWERKERSOVEREENKOMST

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Deze Verwerkersovereenkomst en de Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Places.nl B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78272076 en de Gebruiker. Places.nl B.V. wordt aangemerkt als Verwerker en de Gebruiker als Verwerkingsverantwoordelijke.


Artikel 19 – Definities

Alle met hoofdletter geschreven begrippen in dit hoofdstuk hebben de betekenis zoals daaraan is gegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna: “AVG”) en bij gebreke daarvan de betekenis die de Overeenkomst daaraan geeft.


Artikel 20 – Doeleinden van de verwerking

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. De Persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de Betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in de Overeenkomst . Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.


Artikel 21 Verplichtingen Verwerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 20 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de AVG.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
 3. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 4. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
 5. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij het voldoen aan de verplichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke onder artikel 32 tot en met 36 AVG, zoals het ondersteunen bij de uitvoering van een Data Protection Impact Assessment of een voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, mocht dit noodzakelijk zijn.
 6. Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst.


Artikel 22 Doorgifte van Persoonsgegevens

 1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de EER, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze verwerkersovereenkomst en de AVG.


Artikel 23 Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
 2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de Persoonsgegevens door Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.


Artikel 24 Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Verwerker mag in het kader van deze Verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.
 2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.
 3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.


Artikel 25 Beveiliging

 1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de Persoonsgegevens).
 2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel Persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.


Artikel 26 Meldplicht

 1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) aan de toezichthouder en/of Betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijk termijn op de hoogte van het datalek.
 2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
  • de aard van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen en Persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen en Persoonsgegevens in kwestie;
  • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
  • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens;
  • de maatregelen die Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.


Artikel 27 Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

 1. In het geval dat een Betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de Betrokkene daarvan op de hoogte stellen.


Artikel 28 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle Persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.


Artikel 29 Audit

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de Verwerkersovereenkomst.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Verwerkingsverantwoordelijke een concreet vermoeden heeft van misbruik van persoonsgegevens en bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke, en maximaal eens per jaar plaats.
 3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal er zorg voor dragen dat de audit een zo min mogelijk bedrijfsverstorend effect op de overige werkzaamheden van Verwerker veroorzaakt.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.


Artikel 30 Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker - naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke - alle Persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele Persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
 3. Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal drie maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen tegen het einde van deze drie maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen.

Nijmegen, 1 juli 2020


Download hier de algemene voorwaarden in PDF-formaat

Veelgestelde vragen over Places voorwaarden

Is gratis écht gratis?
Ja, een standaard online bedrijfsprofiel bij Telefoonboek is helemaal gratis! Ook het wijzigen van gegevens is kosteloos. Wil je meer informatie tonen of nóg beter opvallen tussen je concurrenten? Dan kun je voor een betaald abonnement kiezen, maar dit hoeft niet.
Wanneer kies ik voor betaald?
Wil je extra informatie zoals je website, logo en foto's tonen en adverteren boven de standaard resultaten? Dan kies je voor een betaald pakket. Dit kan vanuit je account op Places.nl of door contact op te nemen met Places.nl.
Is een betaald pakket opzegbaar?
Een betaald Places profiel is jaarlijks opzegbaar. Bij afsluiting ontvang je een factuur voor het jaarbedrag, die je voldoet per automatische incasso.
Waar kan ik terecht met vragen?
Heb je een vraag of heb je ondersteuning nodig bij het inrichten van jouw Places profiel of advertentie? Wij helpen je graag. Mail naar info@places.nl of bel naar 024 – 3555 299.