Menu

Voorwaarden Places Websites

De Dienst "Websiteservice" (hierna: "de Dienst") wordt u via het platform Places (hierna: "Platform") aangeboden door het bedrijf Telefoonboek B.V. (hierna: "Telefoonboek"). Aan het gebruik van de Dienst "Websiteservice" zijn onderhavige voorwaarden en de algemene voorwaarden van Telefoonboek verbonden. Door de Dienst te gebruiken dan wel af te nemen, gaat de gebruiker (hierna: "Gebruiker") hiermee akkoord en verklaart Gebruiker een versie van de voorwaarden te hebben ontvangen.


Artikel 1 - Gebruik van de dienst

 • 1.1. De Dienst wordt Gebruiker aangeboden ten behoeve van het eenvoudig aanmaken en/of samenstellen van een eigen (bedrijfs)website (hierna: "de Website") ter promotie van zijn onderneming.
 • 1.2. Om de Dienst te kunnen gebruiken, dient Gebruiker een bestelling te plaatsen op het Platform. Het plaatsen van een bestelling geschiedt online of telefonisch. Nadat de bestelling is ontvangen en is goedgekeurd, wordt de Dienst binnen één (1) week geactiveerd. Aan het plaatsen van de bestelling en het gebruik van de Dienst zijn kosten verbonden zoals genoemd in artikel 8.
 • 1.3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van de Website en het daarbij behorende gebruik van de Dienst. Telefoonboek biedt ondersteuning bij het samenstellen en het gebruik middels haar supportservice. De supportservice van de Dienst is beschikbaar gedurende de openingstijden zoals deze zijn aangegeven in het website ondernemersportaal.


Artikel 2 - Samenstellen van de website

 • 2.1. Na activatie van de Dienst als bedoeld in artikel 1.2 wordt aan Gebruiker een omgeving binnen het Platform beschikbaar gesteld waarmee zij de Website naar eigen inzicht kan samenstellen.
 • 2.2. Gebruiker kan gebruik maken van de door Telefoonboek beschikbaar gestelde ontwerpen. Gebruiker is er zich van bewust dat deze ontwerpen niet exclusief voor hem beschikbaar zijn.
 • 2.3. Naast de beschikbaar gestelde ontwerpen als bedoeld in lid 2 van dit artikel, kan Gebruiker gebruik maken van enkele standaard plug-ins. Met behulp van deze plug-ins kan Gebruiker specifieke functies toevoegen aan zijn website.
 • 2.4. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de beschikbaar gestelde ontwerpen en plug-ins blijven te allen tijde bij Telefoonboek berusten. Gebruiker verkrijgt enkel voor de duur van de Overeenkomst een beperkt en niet-exclusief gebruiksrecht ten behoeve van het beschikbaar stellen van de Website.
 • 2.5. Telefoonboek geeft geen garanties ten aanzien van functioneren van de Website bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware.
 • 2.6. Gebruiker is er zich van bewust dat de werking van de plug-ins afhankelijk is van diensten van derden en/of de configuratie door Gebruiker. Eventuele niet-beschikbaarheid van deze plug-ins is in geen geval toe te rekenen aan Telefoonboek.
 • 2.7. Indien de samenstelling vereist dat Gebruiker bronmaterialen aan Telefoonboek en/of de Dienst levert staat Gebruiker er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Telefoonboek. Gebruiker vrijwaart Telefoonboek van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
 • 2.8. Telefoonboek is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Gebruiker de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 • 2.9. Het is Telefoonboek toegestaan om een naamsvermelding op te nemen in de Website, zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker.


Artikel 3 - Domeinregistratie

 • 3.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Telefoonboek vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 • 3.2. Gebruiker kan uitsluitend uit de bevestiging van Telefoonboek, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten en of de vergoeding voor de Dienst is geen bevestiging van registratie.
 • 3.3. Gebruiker vrijwaart en houdt Telefoonboek schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Gebruiker.
 • 3.4. Telefoonboek is niet aansprakelijk voor het verliezen door Gebruiker van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Telefoonboek.
 • 3.5. Gebruiker dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
 • 3.6. Telefoonboek heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Gebruiker aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Gebruiker in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 • 3.7. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Gebruiker is Telefoonboek gerechtigd een domeinnaam van Gebruiker per direct op te zeggen bij de registrerende instanties en/of de door haar ingeschakelde derden.
 • 3.8. Na registratie van een domeinnaam (door de Gebruiker of door Telefoonboek in Opdracht van Gebruiker) is het herroepingsrecht niet van toepassing. De domeinnaam en de inkoopkosten zijn immers al gemaakt door Telefoonboek bij registratie.


Artikel 4 - Zoekmachine-optimalisatie

 • 4.1. Bij de uitvoering van de zoekmachine-optimalisatie kan Telefoonboek nooit garanties geven over het te bereiken resultaat omdat Telefoonboek afhankelijk is van zoekmachines en de inspanningen van concurrenten.
 • 4.2. Gebruiker erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende de Website volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Telefoonboek kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Gebruiker te beïnvloeden.
 • 4.3. Gebruiker machtigt Telefoonboek hierbij om in Gebruikers naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Gebruiker te mogen opgeven. Telefoonboek zal in geen geval betaalde diensten afsluiten ten behoeve van Gebruiker.


Artikel 5 - Beschikbaarheid en onderhoud

 • 5.1. Telefoonboek spant zich in om de Dienst en de Website beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 • 5.2. Telefoonboek onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid van zowel de Dienst als de Website. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
 • 5.3. Telefoonboek stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Gebruiker, tenzij dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen.


Artikel 6 - Notice & Takedown (klachtenprocedure)

 • 6.1. Wanneer Telefoonboek een klacht ontvangt over overtreding van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden door Gebruiker, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Telefoonboek Gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Gebruiker zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Telefoonboek zal besluiten hoe te handelen.
 • 6.2. Indien Telefoonboek van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende materiaal blokkeren, echter zonder dit materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Telefoonboek een back-up zal maken). Telefoonboek zal zich inspannen om daarbij geen overige materialen te raken. Telefoonboek zal Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
 • 6.3. Telefoonboek is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Telefoonboek gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of de Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 • 6.4. Hoewel Telefoonboek ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Gebruiker, is Telefoonboek nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 • 6.5. Bij herhaaldelijke klachten over Gebruiker of de door Gebruiker opgeslagen informatie is Telefoonboek gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen.


Artikel 7 - SSL - Certificaten

 • 7.1. De aanvraag en verlening zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende leverancier ten behoeve van welke Telefoonboek haar bemiddelingsdienst levert. De desbetreffende leverancier beslist over de toekenning van het certificaat en zal daartoe benodigd geachte validaties uitvoeren waarvoor een SSLcertificaat dient te gelden. Gebruiker geeft hier toestemming voor of garandeert dat toestemming is verleend alvorens een SSL-certificaat aan te vragen voor een specifieke website
 • 7.2. Telefoonboek is niet verantwoordelijk voor de juistheid of juiste werking van het SSLcertificaat. Telefoonboek speelt enkel een bemiddelende rol tussen Gebruiker en de leverancier van het certificaat.
 • 7.3. Het SSL-certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het SSL-certificaat tussentijds wordt ingetrokken. Hierbij is geen restitutie mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
 • 7.4. In de volgende situaties kan Telefoonboek en/of de leverancier het SSL-certificaat intrekken voordat het verlopen is:
  • a. indien blijkt dat Gebruiker onjuiste informatie heeft aangeleverd ten behoeve van het verkrijgen van het SSL-certificaat
  • b. indien Gebruiker het voor de Dienst verschuldigde bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan;
  • c. indien de betrouwbaarheid van het SSL-certificaat, naar oordeel van Telefoonboek en/of de leverancier is gecompromitteerd.
 • 7.5. Gebruiker heeft geen recht op restitutie van (een deel van) de vergoeding voor een SSLcertificaat, tenzij de intrekking te wijten is aan het feit dat Telefoonboek in gebreke is en dit gebrek niet binnen een redelijk termijn heeft hersteld. Telefoonboek zal dan kosteloos een nieuw SSL-certificaat leveren om een SSL-certificaat dat op grond van bovenstaande is ingetrokken voordat het is verlopen, te vervangen voor de overgebleven duur van de overeenkomst.
 • 7.6. Telefoonboek spant zich in om het SSL-certificaat steeds tijdig voordat deze verloopt, te vernieuwen. Indien dit voor vernieuwing noodzakelijk is, zal Gebruiker haar medewerking verlenen ten aanzien van het verstrekken van informatie.


Artikel 8 - E-maildiensten

 • 8.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het leveren van e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde
 • 8.2. Gebruiker kan zelf de e-mailadressen kiezen binnen de door Gebruiker afgenomen domeinnaam zoals bedoeld in artikel 3. Telefoonboek heeft echter het recht beperkingen te stellen aan deze keuzes of e-mailadressen te wijzigen, rekening houdende met de belangen van de klant.
 • 8.3. Het aantal aan te maken e-mailadressen kan door Telefoonboek worden beperkt. Het aantal wordt vooraf overeengekomen. Indien Gebruiker meer e-mailadressen dan het maximumaantal aan wil maken, zal Telefoonboek dit mogelijk maken tegen een meerprijs, tenzij dit technisch niet mogelijk is
 • 8.4. Er is geen maximum gesteld aan de hoeveelheid (e-mail)gegevens die Gebruiker mag gebruiken. Hiervoor geldt echter een 'Fair Use Policy'. In dat geval zal, aan de hand van het gemiddelde verbruik over alle klanten, een reële hoeveelheid dataverkeer of opslag vastgesteld worden. Overschrijdt Gebruiker die hoeveelheid meerdere malen, dan zal Telefoonboek contact opnemen met Gebruiker om tot een redelijke oplossing te komen, bijvoorbeeld een hoger tarief.
 • 8.5. Telefoonboek zal geen kennis nemen van de door Gebruiker ontvangen en/of opgeslagen (e-mail)gegevens, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of Telefoonboek daartoe verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijk bevel.
 • 8.6. Telefoonboek is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van (e-mail)gegevens.
 • 8.7. In afwijking van artikel 11.1 is de e-maildienst, besteld als losse module en niet als onderdeel van het pakket, maandelijks opzegbaar, rekening houdende met een opzegtermijn van één (1) maand. Vooruitbetaalde bedragen zullen in de maand na beëindiging naar verhouding terug worden betaald aan Gebruiker
 • 8.8. Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Telefoonboek het recht om de e-mailadressen te blokkeren en de opgeslagen (e-mail)gegevens te verwijderen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het opslaan van de (e-mail)gegevens voordat de Overeenkomst wordt beëindigd.


Artikel 9 - Intellectueel eigendom

 • 9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle in het kader van de Overeenkomst door Telefoonboek ontwikkelde of ter beschikking gestelde ontwerpen en/of plug-ins berusten uitsluitend bij Telefoonboek of diens licentiegevers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • 9.2. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door Gebruiker aangeleverde afbeeldingen, video's, teksten en alle andere materialen ten behoeve van de Website blijven berusten bij Gebruiker of zijn licentiegevers.
 • 9.3. Gebruiker verkrijgt van Telefoonboek uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in het eerste lid, ten behoeve van het gebruik en het beschikbaar stellen van de Website aan derden. Dit gebruiksrecht wordt enkel verleend voor de duur van de Overeenkomst. Telefoonboek is te nimmer gehouden tot afgifte van broncode en/of bronbestanden van de Website, de ontwerpen en/of plug-ins.


Artikel 10 - Verbruik en vergoeding

 • 10.1. Aan het gebruik van de Dienst is een jaarlijkse vergoeding verbonden. Deze kosten kan Gebruiker op het Platform raadplegen en is door afname akkoord gegaan met deze vergoeding.
 • 10.2. Er is geen maximum gesteld aan de hoeveelheid dataverkeer of opslag die Gebruiker per maand in het kader van de Dienst mag gebruiken. Hiervoor geldt echter een 'Fair Use Policy'. In dat geval zal, aan de hand van het gemiddelde verbruik over alle klanten, een reële hoeveelheid dataverkeer of opslag vastgesteld worden. Overschrijdt Gebruiker die hoeveelheid meerdere malen, dan zal Telefoonboek contact opnemen met Gebruiker om tot een redelijke oplossing te komen, bijvoorbeeld een hoger tarief.


Artikel 11 - Duur en opzegging

 • 11.1. Deze Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker een bestelling op het Platform heeft geplaatst voor de Dienst en loopt voor één (1) jaar.
 • 11.2. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, tot wederopzegging. Opzegging kan tot één (1) kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe periode. De Overeenkomst dient altijd schriftelijk te worden opgezegd. Telefoonboek stuurt altijd een opzegbevestiging. Indien Gebruiker de opzegbevestiging niet binnen vijf (5) werkdagen na opzegging heeft ontvangen, is de opzegging niet juist verwerkt en zal Gebruiker contact op moeten nemen met Telefoonboek.
 • 11.3. Een Overeenkomst die enkel betrekking heeft op het registreren van een domein loopt eveneens voor de periode van ëën (1) jaar. Het heeft dezelfde eigenschappen t.a.v. duur en opzegging als de Dienst, zoals deze omschreven zijn in Artikel 11.1 en 11.2. Herroepingsrecht is echter niet van toepassing op de domeinregistratie.
 • 11.4. Indien Gebruiker haar Account en/of haar gegevens wil verwijderen uit de Dienst kan Gebruiker dit bewerkstelligen door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Telefoonboek.
 • 11.5. Telefoonboek kan de Overeenkomst beëindigen indien Gebruiker deze Dienstvoorwaarden overtreedt, of indien de samenwerking met Gebruiker duurzaam is verstoord. Dit naar oordeel van Telefoonboek.


Artikel 12 - Prijzen

 • 12.1. Alle prijzen zijn in Euro exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 • 12.2. Telefoonboek is in alle andere gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een kennisgeving (per e-mail of schriftelijk) aan Gebruiker aan te passen voor dienstverlening die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
 • 12.3. Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een door Telefoonboek kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 1 of 2 van dit artikel, dan is Gebruiker gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die leden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Telefoonboek genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.


Artikel 13 - Exit

 • 13.1. Na beëindiging van de Overeenkomst heeft Gebruiker niet het recht de Website op enige wijze in zijn geheel over te nemen, dat wil zeggen gebruik maken van de ontwerpen en plug-ins die door Telefoonboek ter beschikking zijn gesteld.
 • 13.2. Binnen dertig (30) dagen na beëindiging van de Overeenkomst kan Gebruiker ten behoeve van de verhuizing van de domeinnaam een verhuiscode ("token") opvragen bij Telefoonboek. Gebruiker dient de domeinnaam binnen dertig (30) dagen na beëindiging van de Overeenkomst te verhuizen naar een andere provider. Na deze dertig (30) dagen is Telefoonboek gerechtigd de domeinnaam per direct op te zeggen.


Nijmegen, 19 maart 2018


Download hier de voorwaarden van Places Websites in PDF-formaat


Veelgestelde vragen

Is een gratis website echt gratis?

Ja, de basiswebsite is en blijft gratis. Wilt u uitgebreide websitefuncties dan kunt u kiezen voor een betaald websitepakket.

Wanneer kies ik voor betaald?

Als u extra functies wilt, zoals een domeinnaam, een reclamevrije website of meerdere pagina's, kunt u kiezen voor een betaald websitepakket.

Is een betaald pakket opzegbaar?

Een betaald websitepakket is jaarlijks opzegbaar. Bij afsluiting ontvangt u een factuur voor het jaarbedrag, die u voldoet per automatische incasso.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u een vraag of heeft u ondersteuning nodig bij het maken van uw website? Wij helpen u graag.
Mail naar info@places.nl of bel tijdens kantooruren naar 024 – 3555 299.