Places logo
Menu

Algemene voorwaarden voor Places Websites

De Dienst "Websiteservice" (hierna: "de Dienst") wordt u via het platform Places (hierna: "Platform") aangeboden door het bedrijf Places.nl B.V. (hierna: "Places.nl"). Aan het gebruik van de Dienst "Websiteservice" zijn onderhavige voorwaarden en de algemene voorwaarden van Places.nl verbonden. Door de Dienst te gebruiken dan wel af te nemen, gaat de gebruiker (hierna: "Gebruiker") hiermee akkoord en verklaart Gebruiker een versie van de voorwaarden te hebben ontvangen.

gavel
Belangrijkste voorwaarden
- Beheren van bedrijfsprofiel volledig gratis
- Kosteloos bedrijfsgegevens aanpassen
- Vrije keuze voor betaalde diensten van Places.nl
verified
Over Places.nl
Places.nl B.V.
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen
KVK: 78272076

E-mail: info@places.nl
Tel: 024 – 3555 299

Artikel 1 - GEBRUIK VAN DE DIENST

 1. De Dienst wordt Gebruiker aangeboden ten behoeve van het eenvoudig aanmaken en/of samenstellen van een eigen (bedrijfs)website (hierna: "de Website") ter promotie van zijn onderneming.
 2. Om de Dienst te kunnen gebruiken, dient Gebruiker een bestelling te plaatsen op het Platform. Het plaatsen van een bestelling geschiedt online of telefonisch. Nadat de bestelling is ontvangen en is goedgekeurd, wordt de Dienst binnen één (1) week geactiveerd. Aan het plaatsen van de bestelling en het gebruik van de Dienst zijn kosten verbonden zoals genoemd in artikel 8.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van de Website en het daarbij behorende gebruik van de Dienst. Places.nl biedt ondersteuning bij het samenstellen en het gebruik middels haar supportservice. De supportservice van de Dienst is beschikbaar gedurende de openingstijden zoals deze zijn aangegeven in het website ondernemersportaal.


Artikel 2 - SAMENSTELLEN VAN DE WEBSITE

 1. Na activatie van de Dienst als bedoeld in artikel 1.2 wordt aan Gebruiker een omgeving binnen het Platform beschikbaar gesteld waarmee zij de Website naar eigen inzicht kan samenstellen.
 2. Gebruiker kan gebruik maken van de door Places.nl beschikbaar gestelde ontwerpen. Gebruiker is er zich van bewust dat deze ontwerpen niet exclusief voor hem beschikbaar zijn.
 3. Naast de beschikbaar gestelde ontwerpen als bedoeld in lid 2 van dit artikel, kan Gebruiker gebruik maken van enkele standaard plug-ins. Met behulp van deze plug-ins kan Gebruiker specifieke functies toevoegen aan zijn website.
 4. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de beschikbaar gestelde ontwerpen en plug-ins blijven te allen tijde bij Places.nl berusten. Gebruiker verkrijgt enkel voor de duur van de Overeenkomst een beperkt en niet-exclusief gebruiksrecht ten behoeve van het beschikbaar stellen van de Website.
 5. Places.nl geeft geen garanties ten aanzien van functioneren van de Website bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware.
 6. Gebruiker is er zich van bewust dat de werking van de plug-ins afhankelijk is van diensten van derden en/of de configuratie door Gebruiker. Eventuele niet-beschikbaarheid van deze plug-ins is in geen geval toe te rekenen aan Places.nl.
 7. Indien de samenstelling vereist dat Gebruiker bronmaterialen aan Places.nl en/of de Dienst levert staat Gebruiker er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Places.nl. Gebruiker vrijwaart Places.nl van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
 8. Places.nl is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Gebruiker de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 9. Het is Places.nl toegestaan om een naamsvermelding op te nemen in de Website, zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker.


Artikel 3 - DOMEINREGISTRATIE

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Places.nl vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Gebruiker kan uitsluitend uit de bevestiging van Places.nl, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten en of de vergoeding voor de Dienst is geen bevestiging van registratie.
 3. Gebruiker vrijwaart en houdt Places.nl schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Gebruiker.
 4. Places.nl is niet aansprakelijk voor het verliezen door Gebruiker van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Places.nl.
 5. Gebruiker dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
 6. Places.nl heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Gebruiker aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Gebruiker in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 7. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Gebruiker is Places.nl gerechtigd een domeinnaam van Gebruiker per direct op te zeggen bij de registrerende instanties en/of de door haar ingeschakelde derden.
 8. Na registratie van een domeinnaam (door de Gebruiker of door Places.nl in Opdracht van Gebruiker) is het herroepingsrecht niet van toepassing. De domeinnaam en de inkoopkosten zijn immers al gemaakt door Places.nl bij registratie.


Artikel 4 - ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE

 1. Bij de uitvoering van de zoekmachine-optimalisatie kan Places.nl nooit garanties geven over het te bereiken resultaat omdat Places.nl afhankelijk is van zoekmachines en de inspanningen van concurrenten.
 2. Gebruiker erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende de Website volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Places.nl kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Gebruiker te beïnvloeden.
 3. Gebruiker machtigt Places.nl hierbij om in Gebruikers naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Gebruiker te mogen opgeven. Places.nl zal in geen geval betaalde diensten afsluiten ten behoeve van Gebruiker.


Artikel 5 - BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

 1. Places.nl spant zich in om de Dienst en de Website beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Places.nl onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid van zowel de Dienst als de Website. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
 3. Places.nl stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Gebruiker, tenzij dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen.


Artikel 6 - NOTICE & TAKEDOWN (KLACHTENPROCEDURE)

 1. Wanneer Places.nl een klacht ontvangt over overtreding van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden door Gebruiker, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Places.nl Gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Gebruiker zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Places.nl zal besluiten hoe te handelen.
 2. Indien Places.nl van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende materiaal blokkeren, echter zonder dit materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Places.nl een back-up zal maken). Places.nl zal zich inspannen om daarbij geen overige materialen te raken. Places.nl zal Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
 3. Places.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Places.nl gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of de Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 4. Hoewel Places.nl ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Gebruiker, is Places.nl nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 5. Bij herhaaldelijke klachten over Gebruiker of de door Gebruiker opgeslagen informatie is Places.nl gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen.


Artikel 7 - SSL - CERTIFICATEN

 1. De aanvraag en verlening zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende leverancier ten behoeve van welke Places.nl haar bemiddelingsdienst levert. De desbetreffende leverancier beslist over de toekenning van het certificaat en zal daartoe benodigd geachte validaties uitvoeren waarvoor een SSLcertificaat dient te gelden. Gebruiker geeft hier toestemming voor of garandeert dat toestemming is verleend alvorens een SSL-certificaat aan te vragen voor een specifieke website
 2. Places.nl is niet verantwoordelijk voor de juistheid of juiste werking van het SSLcertificaat. Places.nl speelt enkel een bemiddelende rol tussen Gebruiker en de leverancier van het certificaat.
 3. Het SSL-certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het SSL-certificaat tussentijds wordt ingetrokken. Hierbij is geen restitutie mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
 4. In de volgende situaties kan Places.nl en/of de leverancier het SSL-certificaat intrekken voordat het verlopen is:
  1. indien blijkt dat Gebruiker onjuiste informatie heeft aangeleverd ten behoeve van het verkrijgen van het SSL-certificaat;
  2. indien Gebruiker het voor de Dienst verschuldigde bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan
  3. indien de betrouwbaarheid van het SSL-certificaat, naar oordeel van Places.nl en/of de leverancier is gecompromitteerd.
 5. Gebruiker heeft geen recht op restitutie van (een deel van) de vergoeding voor een SSLcertificaat, tenzij de intrekking te wijten is aan het feit dat Places.nl in gebreke is en dit gebrek niet binnen een redelijk termijn heeft hersteld. Places.nl zal dan kosteloos een nieuw SSL-certificaat leveren om een SSL-certificaat dat op grond van bovenstaande is ingetrokken voordat het is verlopen, te vervangen voor de overgebleven duur van de overeenkomst.
 6. Places.nl spant zich in om het SSL-certificaat steeds tijdig voordat deze verloopt, te vernieuwen. Indien dit voor vernieuwing noodzakelijk is, zal Gebruiker haar medewerking verlenen ten aanzien van het verstrekken van informatie.


Artikel 8 - E-MAILDIENSTEN

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het leveren van e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde
 2. Gebruiker kan zelf de e-mailadressen kiezen binnen de door Gebruiker afgenomen domeinnaam zoals bedoeld in artikel 3. Places.nl heeft echter het recht beperkingen te stellen aan deze keuzes of e-mailadressen te wijzigen, rekening houdende met de belangen van de klant.
 3. Het aantal aan te maken e-mailadressen kan door Places.nl worden beperkt. Het aantal wordt vooraf overeengekomen. Indien Gebruiker meer e-mailadressen dan het maximumaantal aan wil maken, zal Places.nl dit mogelijk maken tegen een meerprijs, tenzij dit technisch niet mogelijk is
 4. Er is geen maximum gesteld aan de hoeveelheid (e-mail)gegevens die Gebruiker mag gebruiken. Hiervoor geldt echter een 'Fair Use Policy'. In dat geval zal, aan de hand van het gemiddelde verbruik over alle klanten, een reële hoeveelheid dataverkeer of opslag vastgesteld worden. Overschrijdt Gebruiker die hoeveelheid meerdere malen, dan zal Places.nl contact opnemen met Gebruiker om tot een redelijke oplossing te komen, bijvoorbeeld een hoger tarief.
 5. Places.nl zal geen kennis nemen van de door Gebruiker ontvangen en/of opgeslagen (e-mail)gegevens, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of Places.nl daartoe verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijk bevel.
 6. Places.nl is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van (e-mail)gegevens.
 7. In afwijking van artikel 11.1 is de e-maildienst, besteld als losse module en niet als onderdeel van het pakket, maandelijks opzegbaar, rekening houdende met een opzegtermijn van één (1) maand. Vooruitbetaalde bedragen zullen in de maand na beëindiging naar verhouding terug worden betaald aan Gebruiker
 8. Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Places.nl het recht om de e-mailadressen te blokkeren en de opgeslagen (e-mail)gegevens te verwijderen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het opslaan van de (e-mail)gegevens voordat de Overeenkomst wordt beëindigd.


Artikel 9 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle in het kader van de Overeenkomst door Places.nl ontwikkelde of ter beschikking gestelde ontwerpen en/of plug-ins berusten uitsluitend bij Places.nl of diens licentiegevers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door Gebruiker aangeleverde afbeeldingen, video's, teksten en alle andere materialen ten behoeve van de Website blijven berusten bij Gebruiker of zijn licentiegevers.
 3. Gebruiker verkrijgt van Places.nl uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in het eerste lid, ten behoeve van het gebruik en het beschikbaar stellen van de Website aan derden. Dit gebruiksrecht wordt enkel verleend voor de duur van de Overeenkomst. Places.nl is te nimmer gehouden tot afgifte van broncode en/of bronbestanden van de Website, de ontwerpen en/of plug-ins.


Artikel 10 - VERBRUIK EN VERGOEDING

 1. Aan het gebruik van de Dienst is een jaarlijkse vergoeding verbonden. Deze kosten kan Gebruiker op het Platform raadplegen en is door afname akkoord gegaan met deze vergoeding.
 2. Er is geen maximum gesteld aan de hoeveelheid dataverkeer of opslag die Gebruiker per maand in het kader van de Dienst mag gebruiken. Hiervoor geldt echter een 'Fair Use Policy'. In dat geval zal, aan de hand van het gemiddelde verbruik over alle klanten, een reële hoeveelheid dataverkeer of opslag vastgesteld worden. Overschrijdt Gebruiker die hoeveelheid meerdere malen, dan zal Places.nl contact opnemen met Gebruiker om tot een redelijke oplossing te komen, bijvoorbeeld een hoger tarief.


Artikel 11 - DUUR EN OPZEGGING

 1. Deze Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker een bestelling op het Platform heeft geplaatst voor de Dienst en loopt voor één (1) jaar.
 2. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) maand, tot wederopzegging. Opzegging kan tot één (1) week voorafgaand aan een nieuwe periode. De Overeenkomst dient altijd schriftelijk te worden opgezegd. Places.nl stuurt altijd een opzegbevestiging. Indien Gebruiker de opzegbevestiging niet binnen vijf (5) werkdagen na opzegging heeft ontvangen, is de opzegging niet juist verwerkt en zal Gebruiker contact op moeten nemen met Places.nl.
 3. Een Overeenkomst die enkel betrekking heeft op het registreren van een domein loopt eveneens voor de periode van één (1) jaar. Het heeft dezelfde eigenschappen t.a.v. duur en opzegging als de Dienst, zoals deze omschreven zijn in Artikel 11.1 en 11.2. Herroepingsrecht is echter niet van toepassing op de domeinregistratie.
 4. Indien Gebruiker haar Account en/of haar gegevens wil verwijderen uit de Dienst kan Gebruiker dit bewerkstelligen door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Places.nl.
 5. Places.nl kan de Overeenkomst beëindigen indien Gebruiker deze Dienstvoorwaarden overtreedt, of indien de samenwerking met Gebruiker duurzaam is verstoord. Dit naar oordeel van Places.nl.
 6. Places.nl stelt Gebruiker in staat om de website die ontwikkeld is over te nemen om zelf te hosten op een ander platform. Hiervoor is Gebruiker Places.nl een vergoeding verschuldigd van tenminste drie (3) contractjaren aan abonnementsvergoeding. Indien Gebruiker eerder de website wenst over te nemen dan zal Places.nl de resterende vergoedingen ineens factureren. Na het voldaan van dit bedrag stelt Places.nl middels FTP de bronbestanden ter beschikking exclusief de door Places.nl uniek ontworpen login plugin. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de licentiekosten voor o.a. maar niet uitsluitend 'Elementor Pro' en andere door Places.nl beheerde licentiekosten.
 7. Anders dan het ter beschikking stellen van de bronbestanden verleent Places.nl geen ondersteuning aan Gebruiker bij de verhuizing naar een andere provider.


Artikel 12 - PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn in Euro exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 2. Places.nl is in alle andere gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een kennisgeving (per e-mail of schriftelijk) aan Gebruiker aan te passen voor dienstverlening die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een door Places.nl kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 1 of 2 van dit artikel, dan is Gebruiker gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die leden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Places.nl genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.


Artikel 13 - EXIT

 1. Na beëindiging van de Overeenkomst heeft Gebruiker niet het recht de Website op enige wijze in zijn geheel over te nemen, dat wil zeggen gebruik maken van de ontwerpen en plug-ins die door Places.nl ter beschikking zijn gesteld.
 2. Binnen dertig (30) dagen na beëindiging van de Overeenkomst kan Gebruiker ten behoeve van de verhuizing van de domeinnaam een verhuiscode ("token") opvragen bij Places.nl. Gebruiker dient de domeinnaam binnen dertig (30) dagen na beëindiging van de Overeenkomst te verhuizen naar een andere provider. Na deze dertig (30) dagen is Places.nl gerechtigd de domeinnaam per direct op te zeggen.

Nijmegen, 19 maart 2018


Download hier de voorwaarden van Places Websites in PDF-formaat

Veelgestelde vragen over Places Websites

Voor wie is een Places Website geschikt?
Een Places Website is uitermate geschikt voor ondernemers die online zichtbaar willen zijn met een doeltreffende website. Middels een Basis of Professioneel website pakket profiteer je van de instelservice door een van onze website specialists. Zo ben jij als ondernemer goed online zichtbaar daar waar je potentiële klanten je zoeken, zowel op mobiele apparaten als op desktopcomputers.
Wat is het verschil tussen een basis en professionele website?
Het belangrijkste verschil is het platform waarop de websites zijn gebouwd. Op ons eigen platform zijn de personalisatiemogelijkheden beperkter dan bij Wordpress. Voor een professionele website werken wij met Wordpress en Elementor. Hiermee zijn we in staat om de website volledig naar jouw wens in te richten. Hiernaast installeren en onderhouden we de meest belangrijke plugins zodat jouw nieuwe Wordpress site optimaal vindbaar is en blijft in Google.
Hoe kan ik een website bestellen?
Je kunt direct online een website bestellen door op de bestellink te klikken. Na het invullen van alle benodigde gegevens nemen wij de volgende werkdag contact met je op om de details te bespreken. Na deze intake gaan onze website professionals voor jou aan de slag om de website te realiseren.
Hoe beheer ik mijn Places Website?
Met een Website Basis kun je via de online omgeving van Places.nl pagina's en tekst toevoegen. Bij Website en Webshop Professioneel kun je via je ingelogde pagina doorklikken naar de Wordpress omgeving. Hier vind je alle mogelijkheden om de website aan te passen naar jouw wens.
Maken jullie al mijn gewenste webpagina's?
Er zitten standaard 2 pagina's inbegrepen bij het Places Website Basis pakket en 4 pagina's bij het Places Website Professioneel pakket. We kunnen hier uiteraard nog veel meer pagina's en content aan toevoegen als jij dat wil. Hier gaat natuurlijk de nodige tijd in zitten, daarom rekenen we hier €45 per uur voor, exclusief BTW.
Plaatsen jullie ook alle producten als ik een webshop bestel?
Bij het Places Webshop Professioneel pakket zitten een viertal productplaatsingen inbegrepen zodat jij weet hoe je op een goede manier producten kan toevoegen aan de webshop. Uiteraard kun je onze content marketeers ook aan het werk zetten om meer producten te plaatsen.